kre-span1016

Sizyèm faz
Ou rive nan dènye etap pwogwam nan. Ou fin apwan sa ki vwèman esansyèl pouw metwize lang nan. Nan pwen saa mwen panse ke sa ou bezwen sèlman se met an pwatik sa ke ou apwann. Sam gen poum ajoute se kèk bagay sou men ke ou dwe konnen.

Nimero (número)
0—–cero
1—–uno
2—–dos
3—–tres
4—–cuatro
5—–cinco
6—–seis
7—–siete
8—–ocho
9—–nueve
10—-diez
/——————–/
11—-once
12—-doce
13—-trece
14—-catorce
15—-quince
16—-diecisiés
17—-diecisiete
18—-dieciocho
19—-diecinueve
20—-veinte
/——————–/
21—-veintiuno
22—-veintidós
23—-veintitrés
24—-veinticuatro
25—-veinticinco
26—-veintiséis
27—-veintisiete
28—-veintiocho
29—-veintinueve
30—-treinta
/———————-/
31—–treinta y uno
40—–cuarenta
50—-cincuenta
60—-sesenta
70—-setenta
80—-ochenta
90—-noventa
/———————–/
100—cien
200—doscientos
300—trescientos
400—cuatrocientos
500—quinientos
600—seiscientos
700—sietecientos
800—ochocientos
900—novecientos
/————————/
1.000—-mil
1,000.000—-un millón

546 gason———quinientos cuarenta y seis hombres
389 fi————–trescientos ochenta y nueve mujeres
750.000 moun—setecientas cincuenta mil personas

Fè yon ti pwatik !!!
Tradi sa yo
Nèf zanmi________
200 machin_______
140 kay__________
73 liv____________
542 kaye_________

Pwemye——–primero
Dezyèm——–segundo
Twazyèm——tercero
Katwiyèm—–cuarto
Senkyèm——-quinto
Sizyèm———sexto
Setyèm———séptimo
Wityèm——–octavo
Nevyèm——–noveno
Dizyèm——–décimo

Jou nan yon semen
Lendi———-lunes
Madi———–martes
Mèkredi——-miércoles
Jedi————-jueves
Vendredi——viernes
Samdi———-sábado
Dimanch——domingo

Mwa nan yon ane
Janvye————enero
Fevwiye———-febrero
Mas—————marzo
Avwil————abril
Me—————-mayo
Jen—————-junio
Jiyè—————julio
Out—————agosto
Septanm———septiembre
Oktòb————octubre
Novanm———noviembre
Desanm———diciembre

Sezon nan yon ane
Pwentan———la primavera
Ete—————el verano
Otòm————el otoño
Ivè—————el invierno

Vokabilè vokabilè vokabilè
Aksan————————-el acento
Alfabè————————el abecedario
Repons————————la respuesta
Chapit————————el capítulo
Ekzèsis———————–el ejercicio
Gramè————————la gramática
Langay———————–el lenguaje
Pwononsyasyon————-la pronunciación
Paj—————————–la página
Kesyon———————–la pregunta
Tes—————————-la prueba
Revizyon———————el repaso
Fraz—————————la frase, la oración
Ekzamen———————el examen
Mo—————————-la palabra
Libreri————————la biblioteca
Jim—————————-el gymnasio
Kafeteya———————la cafetería
Bilding———————–el edificio
Paking————————el estacionamiento
Konseye———————-el/la consejero/a
Kabinèt———————–el gabinete
Kapèt ————————-la alfombra
Revèy————————-el reloj
Pwojektè———————el proyector
Yon bagay——————algo
Nenpòt bagay————–cualquier cosa
Anyen———————–nada
Tout————————-todo
Yon moun——————alguien
Nenpòt moun—————calquier persona
Okenn moun—————-nadie
Tout moun——————todo el mundo
Sèlman———————-sólo, solamente
Anpil————————mucho
Enpe————————-poco, poquito
Plizyè————————varios
Chak————————-cado

Chèz————————-la silla
Tab————————–la mesa
Kiyè————————-la cuchara
Fouchèt———————el tenedor
Kouto———————–el cuchillo

Papa————————-el padre
Manman——————–la madre
Mari————————-el esposo
Fanm————————la esposa / la mujer
Pitit (gason)—————-el hijo
Pitit (fi)———————la hija
Fwè————————–el hermano
Sè—————————-la hermana
Kouzen———————el primo
Kouzin———————-la prima
Pititpitit (gason)———–el nieto
Pititpitit (fi)—————-la nieta
Tant————————-la tía
Tonton———————-el tío
Grann———————–la abuela
Granpapa——————-el abuelo
Neve————————sobrino
Niès————————-sobrina

Koulè (color)
Blan————————blanco/a
Jonn———————–amarillo/a
Bren———————–café
Gri————————-gris
Vè————————-verde
Oranj———————-anaranjado/a
Nwa———————–negro/a
Rouge———————rojo/a
Vyolèt——————–morado/a
Ble————————azul

Mo ki gen rapò ak tan
Kounyea—————-ahora
Anvan——————-antes
Apwe——————–después
Jamè———————nunca
Toutan——————-siempre
Pafwa——————–a veces
Talèkonsa—————pronto
Toudenkou————-de repente
Pita———————–luego
Bonè———————temprano
Ta————————tarde
Jodi a——————–hoy
Maten an—————esta mañana
Aswè a——————esta noche
A midi——————de mediodía
A minwi—————-de medianoche
Demen——————mañana
Yè———————–ayer
Yèswa——————anoche
Avanyè—————–anteayer
Toulejou—————-todos los días
Semèn pase————la semana pasada
Semèn pwochèn——la próxima semana
Mwa pwochen——–el próximo mes
Mwa pase————–el mes pasado
Ane pwochen———el próximo año
Ane pase—————el año pasado

Ekpwesyon kew ta dwe konnen de tèt
Ki non ou?———————-¿Cómo se llama usted?
Ki pwemye non ou?————¿Cuál es su primer nombre?
Ki dènye non ou?—————¿Cuál es su apellido?
Moun kibò ou ye?————–¿De donde es Ud?
Kotew rete?———————-¿Donde vive Ud?
Ki adrès ou?———————¿Cuál es su dirección?
Kisa ou fè?(twavay)————-¿A qué se dedica Ud?
Ki laj ou?————————-¿Cuántos años tiene Ud?
Ki nimero telefòn ou?———-¿Cuál es su número de teléfono?
Ki areakòd ou?——————-¿Cuál es su código telefónico?
Ki imèl adrès ou?—————-¿Cuál es su correo electrónico?
Kisa?——————————-¿Qué?
Kijan?——————————¿Cómo?
Ankò——————————-Otra vez
Mregwèt—————————Lo siento
Ou pale panyòl?—————–¿Habla Ud español?
Map apwann panyòl————-Estoy aprendiendo español
Ou ka repete sa?—————–¿Podría repetirlo?
Pale pi dousman silvouplè——Hable más despacio por favor
Kijan ou di….an panyòl?——-¿Como se dice….en español
Eskew konpwann?—————¿Entiende Ud?
Mwen pa pale panyòl————No hablo español
Mwen pa konpwann————-No entiendo, no comprendo
Sa saa vle di?———————¿Qué significa eso?
Kouman ou ekri?—————–¿Cómo se escribe?
Ou ka tradi li?——————–¿Puede traducirlo?
Kouman ou eplel?—————¿Cómo se deletrea?
Lèt pa lèt—————————Letra por letra
Mo pa mo————————–palabra por palabra
Kilè li ye?————————-¿Qué hora es?
A kilè?—————————–¿A qué hora?
Eskew genyen….?—————¿Tiene……..?
Eskew vle………?————–¿Quiere……..?
Eskew bezwen…?—————¿Necesita……?
Eskew renmen….?—————¿Le gusta….?

————————–mo koutwazi———————–

Silvouplè————————–por favor
Mèsi——————————–gracias
Mèsi anpil————————-muchas gracias
Sa pa anyen———————–de nada
On moman————————un momento
Ekskizem————————–con permiso, diculpe
Mwen mèt antre?—————-¿Se puede entrar?
Na wè!—————————–¡Nos vemos!
Na wè pita!————————¡Hasta luego!
Na wè ankò!———————-¡Hasta la vista!
Bòn jounen!———————–¡Qué tenga un buen día!
Pòtew byen!———————–¡Qué le vaya bien!
Fè mye—————————–¡Qué se mejore!
Pwan pleziw!———————-¡Qué disfrute!

Genyen sa yo rele ekspwesyon idyomatik. Se yon ekspwesyon ke ou pa kapab tradi dapwe règ gramè. Se konnen ou dwe konnenl epi ou itilizel lèw bezwen. Gade ekspwesyon sa yo:
Fè pitit—————————–dar a luz
Fenk——————————acabar de
Bay kondoleans—————-dar el pésame
Remèsye————————dar las gracias
Fè yon ti flann——————dar un paseo
Kite sa—————————darse por vencido
Pwese pwese——————-darse prisa
Lese tonbe———————-dejar caer
Vwayaje————————-hacer un viaje
Dakò—————————–estar de acuerdo
Vizite—————————-hacer una visita
Di laverite———————-decir la verdad
Range tab———————–poner la mesa
Anvi—————————–tener ganas
Pitow fè chimenw poukont pasew mache ak move moun———más vale ir sólo que mal acompañado.

Traduzca el texto siguiente y conteste las preguntas.
Martinez trabaja mucho en su casa. Siempre la limpia, lava la ropa y cocina la comida. El vive con su hermano Pablo. Pablo no trabaja. Come todo el dia, bebe cerveza y mira televisión.

¿Es Martinez el padre de Pablo?
¿Qué hace Martinez?
¿Qué hace Pablo?
¿Es Pablo un hombre trabajador?
¿Qué piensa Ud de esos dos hermanos?

Traduzca el texto siguiente y conteste las preguntas.
Cada martes, Jonelio se despierta a las cinco. Se baña, se peina y se viste rápido. El es enfermero en un hopital grande. Tiene que llegar muy temprano para ayudar al doctor. El no tiene bastante tiempo para dormir porque estudia medicina en la universidad de miami.
¿Qué hace Junelio cada martes?
¿A qué hora se despierta Junelio?
¿Cuál es la profesión de Junelio?
¿Junelio duerme mucho, verdad?
¿Qué piensas de Junelio?

Traduzca el texto siguiente y conteste las preguntas.
El mes pasado, fui a las montañas con mi familia. Nos divertimos mucho. Dormí bajo las estrellas y vi muchos animales. Mi padre cazó y mis hermanitos jugaron con nuestro perro. Comimos un pájaro que mi padre mató. Comimos juntos. Me gustó nuestro viaje a las montañas, y quiero volver el próximo año.
¿Adonde viajaron ellos?
¿Cuál es el nombre del autor?
¿Qué comieron ellos?
¿Les gusta ese viaje ú no?
¿Cuando piensas en hacer un viaje?

Remèsiman
Mwen remèsyew dèske ou te chwazi pou swiv pwogram saa. Mwen panse kel te edew.
1. Ou te kapab chita nan yon klas men lót elèv tap anpechew apwann.
2. Ou te gendwa pa gen liv ki gen enfòmasyon ou bezwen an.
3. Ou te gendwa pa gen lajan pouw pwan machin pouw al chita sou ban lekòl.

Pwogwam saa adrese tout enkonvenyan sa yo. Si ou renmen twavay ke mwen kòmanse fè a pou retire baboukèt ki sou dyòl edikasyon an toutbonvre, ale sou paj saa http://lebien.net epi peze sou j’aime nan. Vizite sit la e apwann apwesye moun ki apwesyew.
Siw ta vle vin yon manm nan gwoup « lebienism » oubyen nan klib pouw pwatike panyòl la, pa ezite contacte nou nan hresources@lebien.net