kre-span1015

Senkyèm faz
Nap kontinye ak vèb toujou paske nou gen plis tan pou nou wè nan sa yo rele konjigezon an. Pouw kapab pale, ekri, li e kompwann saw li a, fók ou metwize jan yo itlize vèb nan yon lang. sa nou pwal wè la yo pi konplike ke anvan. Mete tèt ou an plas pouw kapte yo.

Tan kondisyonèl
Yo itilize tan kondisyonèl pou ekspwime sak ta ka pase (yon sipozisyon). An jeneral li fè alizyon a fiti pa rapò ak pase. Pafwa yo itilizel pou ekspwime yon bagay ki pwobab (kew pa fin si). Pou fòme tan kondisyonèl la yo ajoute nan fen vèb (enfinitif) lèt sa yo: -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían kèlkeswa nan group vèb la ye. An nou gade egzanp saa: Roberto me dijó que me traería el dinero——-Roberto te dim ke li tap pote kòb la pou mwen. Yon lòt egzanp: ¿Lograría él un diploma dentro de dos años?———oukwè lap pwan yon diplòm nan de zan? Pafwa yo itilize tan kondisyonèl kòm yon fòm koutwazi tou. Tankou nan fraz saa: ¿Podrías ayudarme?—–ou ka edem?

Kondisyonèl (vèb regilye)
Men kouman yo konjige vèb hablar nan tan kondisyonèl:
Hablaría—————-mwen ta(p) pale, mwen te ka pale
Hablarías
Hablaría
Hablaríamos
Hablaríais
Hablarían

Men kouman yo konjige vèb comer nan tan kondisyonèl:
Comería—————mwen ta(p) manje, mwen te ka manje
Comerías
Comería
Comeríamos
Comeríais
Comerían

Men kouman yo konjige vèb escribir nan tan kondisyonèl:
Escribiría————-mwen ta(p) ekri, mwen te ka ekri
Escribirías
Escribiría
Escribiríamos
Escribiríais
Escribirían

Kondisyonèl (vèb iregilye)
Pou vèb iregilye yo nap gade kouman yo konjige nan tan fiti (katwiyèm faz) yo gen menm chanjman nan rasin mo yo.nan kodisyonèl la. Nou sèlman ajoute -ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían nan finisman yo tankou nan vèb sa yo:
Poder————-podría, ías, ía,……
Saber————-sabría, ías, ía……
Decir———–diría, ías, ía,……
Querrer——–querría, ías, ía,……
Salir————saldría, ías, ía,……
Tener———–tendría, ías, ía,……
Hacer———-haría, ías, ía,……
Poner———-pondría, ías, ía,……
Venir———-vendría, ías, ía,……
Valer———-valdría, ías, ía,……

Mo vokabilè Mo vokabilè Mo vokabilè
Valer—————–vo
Poner—————–mete
Hacer—————–fè
Terminar————-fini
Aprender————-apwann
Leer——————-li
Permitir————–pèmèt
Romper————–kraze
Vaciar—————vide
Morir—————-mouri
Graduar————-gradye
Empezar————kòmanse

Fè yon ti pwatik !!!
Tradi an kreyol
1. Ella pondría_______________
2. Nosotros escribiríamos_______
3. Ellos dirían________________
4. Yo haría__________________
5. Vosotros jugarías___________

Tan pwogwesif
Tan pwogwesif se yon tan ke yo itilize pou ekspwime yon bagay kap kontinye, keseswa yon aksyon oubyen yon eta. Yo fòmel ak sa yo rele yon patisip pwezan epi yon lòt vèb. Patisip pwezan se lè yo ajoute -ndo nan fen vèb la tankou hablar + ndo —-hablando, comer+ndo—–comiendo, escribir+ndo——–escribiendo
Tan pwogwesif la mache ak vèb estar. Vèb ki swiv estar pwan fòm ke yo rele patisip pwezan. Men kèlke egzanp kouman yo itilize fòm pwogwesif la.
Estoy hablando—————map pale (pwezan)
Estabamos comiendo——–nou tap manje (enpafè)
Estaré descansando———-mwen va repozem (fiti)
Souvan yo itilize tan pwogwesif lè gen de aksyon kap fèt an menm tan. Tankou nan:
Yo estaba escribiendo cuando me llamó el profesor.——mwen tap ekri lè pwofesè a relem. Fason ke nou ka tradi patisip pwezan se konsa:
Hablando————an palan
Comiendo———–an manjan
Saliendo————-an sòtan
Leyendo————-an lizan
Corriendo———–an kouwan
Descansando——-an repozan

Li pa vwèman gen anpil vèb ak yon fòm iregilye nan tan pwogwesif la. Men kèlke ladan yo: ir——yendo, seguir—–siguiendo, dormir——durmiendo

Fè yon ti pwatik!!!
Chanje enfinitif sa yo an patisip pwezan
Comenzar_____________
Escribir_______________
Cazar________________
Mencionar____________
Leer_________________
Dormir_______________
Estar________________

Tradi fraz sa yo an itilizan tan pwogwesif:
Yo va rive_______________ellos estaran llegando
Map pale________________
Mwen tap danse__________
Map gade TV____________
Paul tap kouri____________
Nou va ekri_____________

Tan pwezan pafè (pase konpoze)
Tan pwezan pafè a li menm, yo itilizel pou ekspwime yon aksyon oubyen yon eta ki fini konplètman. Yo fòmel ak sa yo rele yon patisip pase epi yon lòt vèb. Patisip pase se lè yo ajoute -ado oubyen -ido nan fen vèb la tankou hablar + ado —-hablado, comer+ido—–comido, permitir+ido——–permitido pou vèb regilye yo.
Tan pwezan pafè a mache ak vèb haber. Vèb ki swiv haber pwan fòm ke yo rele patisip pase a. Men kouman yo konjige vèb haber ke yo konsidere kòm yon vèb oksilyè.
He————mwen genyen
Has
Ha————li genyen
Hemos——nou genyen
Habéis
Han———yo genyen

Men kèlke egzanp kouman yo itilize fòm pwezan pafè a.
He comido dos manzanas ayer———————mwen te manje de pòm yè.
Nosotros hemos participado en el concurso—–nou te patisipe nan konkou a.
Maria y Pedro han bebido el jugo—————–Maria ak Pedro te bwè ji a.

Nou genyen dis vèb iregilye sa yo ke patisip pase yo fini an –to oubyen –cho. Yo itilize vèb sa yo anpil an panyòl:
Escribir———escrito
Cubrir———–cubierto
Volver———–vuelto
Morir———-muerto
Abrir———-abierto
Ver————visto
Romper——-roto
Poner———-puesto
Decir———-dicho
Hacer———-hecho

Atansyon Atansyon Atansyon
Genyen yon seri de vèb ke patisip pase yo pwan ni oksilyè (estar) ni oksilyè (haber) sivan ou vle ekspwime yon aksyon oubyen yon eta tankou nan ka sa yo:
El motor está roto————-motè a kraze
He roto el motor————–mwen kraze mote a

No es permitido————–se pa pèmi
No le he permitido de salir————–mwen pat pèmèt li sòti.

Fè yon ti pwatik!!!
Ajoute youn ou plizyè mo apwopwiye pou kontinye fraz sa yo:
No han salido__________de la clase
Maria no hablado con____
Jorge ha abierto________
Hemos estudiado_______
Martinez ha bailado con__

Chanje tan pwezan senp sa yo an tan pwezan pafè:
Escribimos una carta_______
Gutierez habla con Pedro___
Pongo mi maleta aquí______
Ellas trabajan con Miguel___
Aprendemos español_______

Tan pliskepafè (pase pafè) (pluscuamperfecto)
Menm jan ak tan pwezan pafè a, tan pliskepafè a bezwen de vèb pouw fòmel. Yon vèb oksilyè (haber) nan tan enpafè ak yon lòt vèb sou fòm patisip pase (había+preparado).
Yo itilize tan pliskepafè pou ekspwime yon aksyon ki rive anvan yon lòt aksyon ki fèt deja. Kòm toude aksyon fèt deja, abityèlman, yo mete lòt aksyon an nan tan pase senp (preterito) tankou nan egzanp saa: Ella había preparado la comida cuando yo llegué—-li (manmzèl) te gen tan fin pwerare manje a lèm rive a.
Men kouman yo konjige tan pliskepafè a:
Había + vèb patisip pase
Habías
Había
Habíamos
Habíais
Habían
Fè yon ti pwatik !!!
Chanje tan vèb sa yo an pliskepafè:
Entender (usted)_______usted había entendido
Decir (nosotros)_________
Hablar (ellos)___________
Comer (yo)____________
Ir (Pedro)______________
Volver (jim ak Ron)_____

Lè wap poze yon kesyon nan tan pafè sa yo, sijè a toujou swiv patisip pase a. Li pa antre nan mitan oksilyè a ak patisip pase a. Nou gen egzanp saa:¿Donde habías tarabajado tú?—–Qui kote ou twavay deja?

Fiti pafè
Fiti pafè ak kèk lòt nou gen pou nou wè pi devan pa tèlman itilize. Difètke yo egziste, fòk nou konnen yo. Se yon seri de tan ou kab rancontwe plis lè wap fè lekti. Yo itilize fiti pafè pou ekspwime yon aksyon ki gen poul fèt anvan yon tan byen detèmine nan fiti oubyen yon lot aksyon nan fiti kwake li ekspwime yon pwobabilite nan yon tan pase. Yo fòme fiti pafè ak fiti senp vèb (haber) + (patisip pase) egzanp:
Martinez habrá comido para las quatro——-Martinez ap gentan manje deja vè katrè.

Men kouman yo konjige tan fiti pafè:
Habré + vèb fòm patisip pase
Habrás
Habrá
Habremos
Habréis
Habrán

Kondisyonèl pafè
Yo itilize kondisyonèl pafè pou ekspwime bagay ki te ka gentan fèt nan pase epi tou pwobabilte de yon bagay ki deja fèt. Yo fòme kondisyonèl pafè ak kondisyonèl vèb (haber) + (patisip pase). Egzanp:
Me dijeron que lo habrían llevado——–yo te dim ke yo te ka gentan potel

Men kouman yo konjige tan kondisyonèl pafè:
Habría + vèb fòm patisip pase
Habrías
Habría
Habríamos
Habríais
Habrían

Fè yon ti pwatik!!!
Eseye li fraz sa yo epi tradi to
1. Me contaron que habrían traido toda la familia, pero no habia mucho tiempo
2. Sé que no lo habrías hecho solo
3. Yo habría comido todos los frutos
4. Habrían sido las ocho cuando ellas se fueron
5. Habríamos hablado toda la noche con el profesor

Tan sibjonktif pwezan (vèb regilye)
Tout sa nou wè deja nan kesyon vèb yo te nan mòd endikatif sètadi base sou reyalite a. Mòd ak tan sibjonktif la menm yo konsiderel tankou yon bagay ki lejèman tache ak reyalite a. Li base sou dezi, volonte, emosyon, dout, swè tankou nan fraz saa: Yo quiero que tú vengas———–mwen vle kew vini.
Sibjonktif pwezan
Yo itilize sibjonktif pwezan kote moun kap pale a fè yon kòmantè sou yon aksyon ki gendwa nan pwezan oubyen nan fiti. Li toujou parèt sou fòm yon pwopozisyon depandan intwodi pa yon konjonksyon (que) pa egzanp. Kenbe tan sibjonktif yo senp lèke ou separe fraz yo an de pwopozisyon. Yon pwopozisyon pwensipal ak yon pwopozisyon depandan. Pa egzanp: Yo dudo / que hablen inglés bien—–mwen doute ke yo pale angle byen.
Men kouman yo konjige vèb regilye an –ar, -er. –ir. Pa bliye fraz ke yo genyen ladann nan toujou intwodi pa yon konjonksyon oubyen yon ekspwesyon konjonktif: li posib ke, li enpòtan ke, etc…….
Pou vèb an –ar tankou hablar:
Hable—————ke mwen pale
Hables
Hable
Hablemos
Habléis
Hablen

Pou vèb an –er tankou comer:
Coma—————ke mwen manje
Comas
Coma
Comamos
Comáis
Coman

Pou vèb an -ir tankou escribir:
Escriba—————–ke mwen ekri
Escribas
Escriba
Escribamos
Escribáis
Escriban

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje tan endikatif pwezan vèb sa yo an sibjonktif pwezan:
Come__________coma
Estudias_______
Viene_________
Escribimos_____
Preparáis______
Vivo_________

Men yon seri de vèb ki lepisouvan mande pouw itilize yon tan sibjonktif ak yo:
Querer————vle
Preferir———–pwefere
Mandar———–voye
Exigir————-ekzije
Desear————dezire
Pedir————–mande
Sugerir————sigjere
Temer————-pè
Gustar————renmen
Dudar————doute
Prohibir———-defann
Yo temo que ellos se pierdan——————mwen pè ke yo pèdi

Tan sibjonktif pwezan (vèb iregilye)
Jan ou wè ke nan mòd endikatif la te gen anpil vèb ki gen chanjman nan konjigezon yo, se menm bagay la nan tan sibjonktif yo.

Men kouman yo konjige yon seri de vèb iregilye nan tan sibjonktif pwezan:
Decir ——-diga, digas, diga, digamos, digáis, digan
Oir———–oiga, oigas, oiga, oigamos, oigáis, oigan
Poner——–ponga, pongas, ponga, pongamos, pongáis pongan
Hacer——–haga, hagas, haga, hagamos, hagáis, hagan
Tener——–tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan
Venir——–venga, vengas, venga, vengamos, vengáis, vengan
Traer——–traiga, traigas, traiga, traigamos, traigáis, traigan
Salir———salga, salgas, salga, salgamos, salgáis, salgan
Morir——–muera, mueras, muera, muramos, muráis, mueran
Dormir——duerma duermas, duerma, durmamos, durmáis, duerman
Vaciar——-vacíe, vacíes, vacíe, vaciemos, vaciéis, vacíen
Graduar—–gradúe, gradúes, gradúe, graduemos, gradúeis, gradúen
Ir————-vaya, vayas, vaya, vayamos, vayáis, vayan
Saber——–sepa, sepas, sepa, sepamos, sepáis, sepan
Ser———–sea, seas, sea, seamos, seáis, sean
Dar———–dé, des, dé, demos, deis, den
Estar———esté, estés, esté, estemos, estéis, estén

Fè yon ti pwatik!!!
Tradi fraz sa yo an kreyòl:
Dudo que el me hable de eso___________
Espero que Martinez venga mañana_____
Le exigen que él baje del auto__________
No creo que él nos permita ir___________
Espero que ellos nos perdonen_________
Quiero que tu conozcas a mis amigos_____
Es importante que recojamos la basura___

Tan sibjonktif pase (enpafè)
Yo itilize sibjonktik pase nan menm fason ke sibjonktif pwezan ak yon gwo diferans ke vèb ki nan pwopozisyon pwensipal la swa enpafè, pase senp (preterit), pase konpoze (pwezan pafè) oubyen kondisyonel. Kòm egzanp nou genyen:
Enpafè__ ellos pedían que lo comprara———-yo tap mandel poul ta achtel
Preterit__ellos pidieron que lo comprara——–yo te mandel poul achtel
Pase konpoze__ellos habían pedido que lo comprara—-yo te mandel poul achtel
Kondisyonel__Ellos pedirían que lo comprara——yo ta mandel poul achtel

Twa vèb sa yo: Querer, Deber, Poder, yo itilize yo souvan pou fè dè demand ak politès.
¿Quisieran ordenar más flores?———Ou pa ta renmen fè òdè plis flè?
Debíeramos ir al cine——–nou ta dwe al nan sinema
¿Pudieras hacerme un favor?—–ou ka fèm yon favè?
¿Pudieras llevarle su medicina?——ou ka pote medikamanl la pou li?

Pou fòme tan sibjonktif enpafè, yo pwan baz fòm yon vèb nan twazyèm pèsòn pliryèl (pase senp) ak tout iregilarite kel genyen. Yo chanje –ron nan an –ra pou pwemyè pèsòn sengilye sibjonktif la epi konjigel konsa:
Hablar____hablara, hablaras, hablara, hablaramos, hablarais, hablaran
Comer____comiera, comiras, comiera, comieramos, comierais, comieran
Decir_____dijera, dijeras, dijera, dijeramos, dijerais, dijeran

Genyen yon lòt fòm sibjonktif enpafè ki ekziste, men yo itilizel raman nan langay pale. Ladann vèb yo fini konsa: habla-se, -ses, -se, -semos, -seis, -sen. egzanp:
El quizo que hablasemos del proyecto——li te vle ke nou pale de pwojè a.

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje vèb sa yo de sibjonktif pwezan a sibjonktif enpafè:
Que el quiera__________quisiera
Que usted dé__________
Que tú estudies________
Que vosotros salgais____
Que ellos hablen_______
Que ellos vengan______

Tan sibjonktif pwezan pafè
Tan sibjonktif pwezan pafè endike aksyon ki nan pwopozisyon depandan an rive anvan aksyon ki nan pwopozisyon pwensipal la. Egzanp: dudo que ellas hayan llegado—— mwen doute ke yo te ka rive deja. Pa bliye ke tout tan pafè yo itilize vèb oksilyè (haber). Sètensike nan fraz saa nou genyen sibjonktif vèb haber + patisip pase vèb llegar (hayan llegado). Yo konjige tan sibjonktif pwezan pafè a konsa:
Haya + vèb fòm patisip pase
Hayas
Haya
Hayamos
Hayáis
Hayan

Tan sibjonktif pase pafè
Tan sibjonktif pase pafè itilize pou ekspwime yon evènman oubyen yon bagay kèlkonk ki pase avan yon lot nan pase oubyen ki te ka pase men ki pa rive. Yo fòmel lè yo met ansanm sibjonktif enpafè vèb (haber) + patisip pase yon lòt vèb. Yo konjige tan sibjonktif pase pafè a konsa:
Hubiera + vèb fòm patisip pase
Hubieras
Hubiera
Hubiéramos
Hubierais
Hubieran
Kòm egzanp nou genyen:
Creía que Ud lo hubiera preparado———-mwen te kwè ke ou te ka pweparel deja

Fè yon ti pwatik !!!
Ranpli fraz sa yo ak fòm korèk vèb haber
Yo dudaba que ellos lo____________tomado
Era posible que ella lo_____________preparado
Le dijo que tú lo__________________comprado
Temían que tú y yo _______________viajado
Pensaba que él se lo_______________dicho

Tan sibjonktif fiti
Gen yon tan sibjonktif fiti ki ekziste. Li genyen menm siyifikasyon ak sibjonktif pwezan nan fason ke yo itilizel. Ou plis jwenn li nan zèv literè.
Men kouman yo konjige tan sibjonktif fiti pou vèb regilye yo:
Hablar____hablare, hablares, hablare, hablaremos, hablarais, hablaren
Comer____comiere, comieres, comiere, comiéremos, comiereis, comieren
Escribir___escribiere, escribieres, escribiere, escribiéremos, escribiereis, escribieren

Tan sibjonktif pase pafè ak pwopozisyon (si)
Ak itilizasyon (si) nou genyen yon fraz kondisyonel ki gen de pwopozisyon ladanl: yon pwopozisyon depandan ki komanse pa si epi yon pwopozisyon pwensipal. Lè yo itilize jan de tan saa, li geyen non sèlman yon kondisyon, li genyen tou sa yo rele insètitid (pa fin si). Gade kouman yo itilizel nan fraz saa: Si hubieras trabajado, te hubiera (oubyen habría) pagado—–siw te twavay, mwen ta (te ka) peyew.
Si yo hubiera estudiado, habría pasado el examen——–sim te etidye, mwen ta pase ekszamen an

Fè yon ti pwatik!!!
Ekri tan sibjonktif pase pafè korèk nan fraz sa yo:
Habrías llegado a tiempo si_______________más rápido (manejar)
Habríais celebrado si ellas________________(ganar)
Habría ido a la playa si ella_______________nadar (aprender)
Yo habría comido si él __________________ la comida (preparar)
Habríamos bailado si ellos________________la música (jugar)

Pwopozisyon advèbyal
Yo itilize sibjonktif tou ak yon seri de advèb ak adjektif. Saw gen pouw sonje sèke depiw wè sibjonktif, gen yon insètitid. Nou gen konjonksyon oubyen ekspwesyon konjonktif tankou: a fin de que (afen ke), sin que (san), a menos que (amwen ke), con tal de que (difèt ke), para que (pou ke), en caso de que (anka ke), antes de que (anvan ke) yo tout yo mache ak sibjonktif dèyè yo. Men kèlke egzanp:
1. No llegaré tarde para que podamos ir al ciné juntos———mwen pap vin ta pou nou ka ale nan sinema ansanm.
2. Martinez estudiaba antes de que tomaran la prueba———-Martinez te etidye anvan ke yo te ka pwan tès la.
3. Yo voy a traer mi medicina en caso de que no sienta bien—– map pote medikamanm anka ke mwen pa santim bien.

Pwopozisyon kalifikatif
Nan yon pwopozisyon kalifikatif, se tout yon ekspwesyon (gwoup mo) ki eksplike entansyon oubyen dezi entèlokitè a. Li toujou entwodi ak mo (que) sivi de yon vèb nan tan sibjonktif.
Men kèk egzanp:
1. Necesito alguien que hable español——-mwen vle yon moun ki pale panyòl
2. Busco un lugar donde pueda nadar——-map chache yon kote mwen ka naje
3. No hay nada que me interese aquí——–pa ganyen ki enteresem laa

Atansyon Atansyon Atansyon
Lè nap pale, fòk nou pa chita ap itilize sibjonktif pou nou pa kreye konfizyon, amwen ke nou vle ekspwime dout, emosyon, dezi, swè oubyen lòt jan de mesaj ke nou pa defini. Gade diferans ki genyen ant de fraz sa yo:
Necesita una casa que tiene una piscina———–li bezwen yon kay ki gen pisin
Necesita una casa que tenga una piscina———-li bezwen yon kay ki ka genyen pisin.

Itilizasyon ekspwesyon « li genyen » an panyòl

Ou di li genyen an panyòl ak mo saa « hay » kòm ekzanp nougendwa di:
Hay dos camas en el cuarto——————–li genyen de kabann nan chanm nan
Hay très baños en mi casa———————-li genyen twa twalet lakay mwen
Hay un plato sobre la mesa——————–li genyen yon plat sou tab la

Lèw vle poze kesyon ak li, ou metel nan komansman fwaz la.
¿Hay un hotel en el centro?——————–eske li genyen yon otèl nan vil la?
¿hay una pluma en su bolsillo?——————eske li genyen yon plim nan pòch ou?

Fè yon ti pwatik !!!
Ekri kèlke fwaz ak mo « hay » nan aspè deklaratif ak enterogatif

Vèb (Gustar)
Vèb tankou gustar gen yon bagay an patikilye ladann. Se pou sa mwen pwann poukont li poum pale de li. Li sèlman gen de fòm ki dwe dakò ak sijè a: gusta (twazyèm pèsòn sengilye) epi gustan (twazyèm pèsòn pliryèl).ou bezwen tou yon O,E. (objè endirèk) devan vèb la pouw ka di kiyès ki afekte. Tradiksyon li gen yon sans kontrè. Lè ou di: « me gusta » se pa yon moun ki renmenw men se oumenm ki renmen an.
Me gusta este arból——-mwen renmen piebwa saa
Le gustan las flores——-li renmen flè yo
Men kèk lòt vèb ki menm jan ak gustar: encantar, faltar, importar, tocar, interesar.

Enfinitif fòm (itilizasyon)
Pafwa nan sa nou vle ekpwime, nou konn oblige itilize de vèb youn dè lòt. Lè konsa, dezyèm vèb la pwan fòm enfinitif. Gen yon eksepsyon lè se vèb (haber, estar) ke dezyèm vèb la swiv. Kòm egzanp nou genyen
Yo quiero comer———mwen vle manje
Usted debe regresar a las dos—————ou dwe retounen a de zè
Gen anpil ka tou kote yo mete yon pwepozisyon nan mitan de vèb yo
Vamos a comer———an ale manje
Comenzó a llover—— li kòmanse ap fè lapli
Insisto en manejar——-mwen insiste poum kondi
Yo trataré de entrar—–ma eseye antre

Yo itilize enfinitif tou nan ka sa yo:
1. Kòm yon non: El leer es importante——fè lekti enpòtan
2. Kòm kòmand: No correr!——————–pa kouri!
3. Kòm yon ekspwesyon kèlkonk: A estudiar!—– mpwal etidye!
4. Apwe yon ekpwesyon enpèsonèl: Es difícil hablar inglés——li difisil pou pale angle
5. Apwe diferan pwepozisyon: Lo hago para ganar——mwen fèl poum genyen
6. Apwe yon kesyon: ¿Sabía bailar?——– li te konn danse?
7. Apwe tener que : Tenían que continuar——yo te oblije kontinye
8. Apwe “ ir + a”: Voy a descansarme—— mwen pwal repozem

Fè yon ti pwatik!!!
Ak sa kew apwann de itilizasyon fòm enfinitif la fè kèlke fraz poukont ou.

Vèb refleksif
Nou te pale de vèb sa yo deja. Yo gen lèt sa yo (se) nan fen yo, epi yo mache ak yon pwonon refleksif (me, te, se, nos, os, se) ki nesesè lè nap konjige yo. Konsa li fasil pouw rekonèt yo. Tankou nan egzanp saa nan tan endikatif pwezan senp:
Yo me baño———map benyen (tèt mwen)
Tú te bañas———-wap benyen (tèt ou)
El, ella, Ud se baña———–lap benyen (tèt li)
Nosotros nos bañamos————nap benyen (tèt nou)
Vosotros os bañáis—————–wap benyen (tèt ou) pliryèl
Ellos, ellas, Uds se bañan———yap benyen (tèt yo)

Kèk lòt vèb refleksif:
Llamarse—-rele
Afeitarse—fè bab
Lavarse—-lave
Ponerse—-mete
Despertarse—-reveye
Se pa tout vèb ki fini an (se) ki se yon vèb refleksif.

Men kèk vèb ki toujou refleksif:
Acordarse———sonje
Atreverse a——-oze
Arrepentirse——repanti
Desmayarse——endispoze
Jactarse————fè dyolè

Fè yon ti pwatik!!!
Mete fòm korèk vèb refleksif la nan tan endikatif pwezan senp.
Los niños (lavarse) las manos con agua_______se lavan
Mario (quitarse) la camiseta y (ponerse) una otra______
Trabajamos todo el día y (acostarse) temprano________
Cada mañana tú (afeitarse)_______
No (venderse) licor en esa tienda________
Esta mañana me (despertarse) tarde_________

Vwa pasif
Nan lang panyòl ak kèk lòt lang genyen sa yo rele vwa pasif. Jiska kounyea nou te konsidere vèb yo nan sa yo rele vwa aktif. Vwa aktif la se lè sijè a fè aksyon an tandiske vwa pasif la se lè sijè sibi sak pase a. An panyòl yo fòme vwa pasif la konsa ak vèb SER + patisip pase + por. Gade egzanp saa:
Vwa aktif____ellos sirvieron el desayuno———yo sèvi dejene a
Vwa pasif___el desayuno fue servido por ellos—-dejene a te sèvi pa yo menm.

Fè yon ti pwatik!!!
Chanje vwa aktif nan fraz sa yo an vwa pasif:
Maria trajo la comida_________la comida fue traido por Maria
El autor escribió un nuevo libro_______
El vecino cerró las ventanas_________
Paulo preparó el proyecto___________
Nosotros hemos cambiado el número____

Repase saw apwann de vèb yo sou paj saa anvan pou ou pike pou pi devan.
Pouw kontinye sou pwochenn paj la peze sou——-next

Entwodiksyon
Dezyèm faz
Twazyèm faz
Katwiyèm faz
Senkyèm faz
Sizyèm faz

Leave a Reply

Your email address will not be published.