kre-span1012

Dezyèm Faz
Nan premye faz la nou te yon tijan tout kote pasipala, kounyea nap kòmanse konsantre nou sou yon seri de seksyon kap mennen nou kote nou vle rive a kise pale panyòl la korèkteman.

Gramè

Itilizasyon vèb: ser, estar, tener
Genyen twa vèb panyòl sa yo: ser, estar, tener, ke yo rele vèb anchènman, yo ede lè wap fè yon fraz. Kwake ser ak estar genyen siyifikasyon rapwoche, gen moun ki konn menm itilize youn ou lòt, an realite chak gen lè pal pouw itilizel.
Ou itilize estar lèw vle pale de yon kote (andwa) oubyen de yon kondisyon tanporè tandiske ou itilize ser lè ou vle pale de yon karakteristik plizoumwen pèmanan oubyen kalite nan yon moun. Pa egzanp: estoy feliz (mwen ere) li gen karaketistik tanporè sepandan lèw di soy una mujer (mwen se yon fi) li gen yon karakteristik plizoumwen pèmanan.
Nou te wè konjigezon vèb ser deja, an nou wèb estar kounyea.(nan tan pwezan)
Yo estoy
Tú estás oubyen usted está
El (ella) está
Nosotros(as) estamos
Vosotros(as) estáis oubyen ustedes están
Ellos(as) están

Men kèlke egzanp kòman ou itilize vèb ser ak estar
Yo soy un hombre———————-Estás aquí————————El es alto
Yo soy Daniel—————————Ellas están enfermas————Tu eres guapo
Estamos felices————————-Ellos son viejos——————¿Cómo estás?

Pou vèb tener konjigezon an (nan tan pwezan) se
Yo tengo
Tú tienes oubyen usted tiene
El (ella) tiene
Nosotros(as) tenemos
Vosotros(as) tenéis oubyen ustedes tienen
Ellos(as) tienen

Men kèlke egzanp kòman ou itilize vèb tener.
Tengo hambre———————-Tengo frio—————————-Tiene sed
Tengo dos libros——————-Tienen dos billetes——————Tiene calor

Fè yon ti pwatik!!!
Eseye tradi fraz sa yo dapwe saw apwann deja

Fraz
Yon fraz se yon gwoup mo ki ekspwime yon ide konplè. Gen plizyè jan de fraz:

1. Deklaratif kote ou fè yon deklarasyon (Tengo el lapiz) mwen gen kweyon an
2. Enterogatif kote ou poze yon kesyon (¿Dónde está María?) ki kote Maria yé?
3. Enperatif kote ou pase yon lòd (¡Abre la puerta!) louvwi pòt la!

Atansyon Atansyon
On fraz kote ou poze yon kesyon toujou kòmanse e fini pa siy sa yo (¿, ?)
On fraz kote ou pase yon lòd toujou kòmanse e fini pa siy sa yo (¡, !)
On fraz kote ou sezi (eksklamasyon) toujou kòmanse e fini pa siy sa yo (¡, !) ¡ola!

Nòmalman yon fraz genyen yon sijè (sijè a endike kiyès kap fè aksyon an) epi yon vèb (vèb la endike kisa sijè a fè) pa egzanp (el hombre entra) nègla antre
Hombre se sijèa epi entra se vèb la. Pafwa yon fraz konn gen anpil lòt eleman ke nou gen poun wè pi devan.
Yon lòt egzanp: (el hombre habla con la mujer) nègla pale ak fi a. Pafwa ou ka wèl ekri konsa tou: (habla con la mujer el hombre) kote yo vire jan li ekri a men li toujou vle di menm bagay la,

Fè yon ti pwatik !!!
Eksplike epi ekri de egzanp:
Fraz deklaratif_____________________________________
Fraz enterogatif____________________________________
Fraz enperatif_____________________________________
Sijè nan yon fraz___________________________________
Vèb nan yon fraz___________________________________

Atansyon Atansyon
Sijè a pa oblije yon moun ni yon bèt, li gendwa yon bagay tou oubyen yon gwoup mo ansanm tankou nan egzanp sa yo:
La mesa es sucia——–tab la sal
Es mío——————–se pou mwen
Hace mucho calor——-li fè cho anpil

Fraz afimatif ak fraz negatif
Pouw fè yon fraz ki afimatif tounen negatif, ou mete no devan vèb la pa egzanp:
La comida es fria (afimatif)—————La comida no es fria (negatif)
Mi prima es hermosa (afimatif)———-Mi prima no es hermosa (negatif)

Fè yon ti pwatik!!!
Pedro vive en Guatemala———————
Estoy enfermo———————————-
Voy a la clase———————————-
Suzana es mi amiga————————-

Pwopozisyon
Pwopozisyon se yon lòt non ke yo bay fraz. Se yon gwoup mo ansanm ki genyen sijè ak yon vèb ki fèl. Ou genyen pwopozisyon pwensipal ak pwopozisyon sibòdone. Pwopozisyon pwensipal la gen yon pi gwo enpòtans tandiske pwopozisyon sibódone a depann de pwopozisyon pwensipal la nan yon fraz konplike.
Pwopozisyon pwensipal—————————————–Pwopozisyon sibòdone
Sijè pwens.—-vèb pwens.———————————sjiè sib.——–vèb sib.
Antonia——– trabaja——————porque———— ella——- necesita el dinero
Antonia———travay——————paske—————-li———bezwen lajan an

Men yon lòt egzanp kote pwopozisyon sibòdone plase anvan nan fraz la
Pwopozisyon sibódone————————————– Pwopozisyon pwensipal
Si me siento bien———————————————-voy a la fiesta
Si mwen santim bien——————————————mwen pwal nan fèt la

Genyen sa yo rele pwopozisyon endepandan tou, Li se yon fraz senp tankou nan
Pwopozisyon endepandan——————————-Pwopozisyon endepandan
Voy a la fiesta———————–y——————–voy a bailar
Mwen pwal nan fèt—————–epi——————mwen pwal danse
Nou gen de pwopozisyon endepandan ki konekte ak lèt (y) la.
Kontrèman a yon pwopozisyon depandan, yon pwopozisyon endepandan kapab rete poukòl oubyen tache nan yon lòt pwopozisyon indepandan kòm nou wèl nan egzanp la.

Fè yon ti pwatik !!!
Ekri de fraz pou chak ka yo: pwopozisyon pwensipal, pwopozisyon sibòdone ou depandan ak pwopozisyon endepandan.

Konpleman objè dirèk ak konpleman objè endirèk.
Nan yon fraz vèb la kapab genyen yon mo oubyen gwoup mo ki swiv li ke yo rele konpleman objè.
Konpleman objè a gendwa yon non, yon pwonon, oubyen yon gwoup mo ansanm. Genyen vèb tankou ser (se) an kreyòl, li pa mache ak konpleman objè. Genyen vèb tankou hablar (pale), lavar (lave),ki mache ak konpleman objè. Gade ekzanp sa yo:
Roberto———————————–lava—————————————-su carro
Natalie———————————–compra————————————-dos libros
Sijè—————————————–vèb————————-konpleman objè dirèk
Lè ou poze kesyon Roberto lave kisa e ou jwenn repons la se machin li ou genyen yon konpleman objè dirèk. Lè repons ou jwenn nan pa mache ak kesyon kisa ou pa genyen yon konpleman objè dirèk.

Gutierrez——————————–da a——————————————-Roberto
Sijè—————————————vèb———————–konpleman objè endirèk

Nan ka saa lè ou poze kesyon Gutierrez bay kisa ou pa jwenn repons ki mache ak kesyon an. Sepandan lè ou di Gutierrez bay kiyès, se lè saa ou jwenn yon repons ki favorab.
Ou kapab jwenn nan yon fraz toulède jan de konpleman dirèk ak endirèk

Fè yon ti pwatik !!!
Jwenn ki konpleman ke fraz sa yo genyen:
Yo como las frutas——————————-mwen manje fwi yo
Pablo viaja son su amigo————————Paul vwayaje ak zanmil
El abre la puerta———————————-li louvwi pòt la
Tonia ofrece unas manzanas a su madre—–Tonia ofwi manmanl kèlke pòm
Voy a calentar mi comida———————–mwen pwal chofe manjem nan

Souvan fraz ki gen konpleman objè endirèk genyen yon (le) devan vèb la tankou ou te gendwa di: Tonia le ofrece unas manzanas a su madre. Se menm bagay la.
Nou wè ke gen fraz ki senp e gen fraz ki konplike. Yon fraz ki senp genyen yon sijè ak yon vèb tandiske youn konplike genyen plis ke yon sijè e plis ke yon vèb.

Fraz relative ak tanporèl
Ou sonje ke nou te wè sa yo rele pwopozisyon sibòdone. Ou genyen de kategori pwensipal de sibòdone:
Youn se sibòdone relatif paske yo intwodil ak yon pwonon relatif tankou (Que) ki vle di nan lang pa nou (ki, kiyès) tankou nan egzanp saa.
El hombre que esta manejando habla inglés——-Neg ki ap kondi a pale angle
El hombre habla inglés_________se yon pwopozisyon pwensipal
que esta manejando____________se yon pwopozisyon sibòdone relatif
Men kèk lot egzanp:
La mujer que me mira es muy hermoza——fi a kap gadem nan bèl anpil
El muchacho que viene es mi hijo————-ti gason a kap vini an se pitit mwen

Lòt la se sibòdone tanporel paske yo intwodil ak sa yo rele konjonksyon de sibòdinasyon ki pi souvan gen rapò ak tan (cuando) ki vle di nan lang pan ou (lè, kilè, pandan) oubyen (donde) ki vle di (kibò, kote) epi (porque) ki vle di (paske) tankou nan egzanp saa.
Cuando esta comiendo la mujer habla mucho—–pandan lap manje fi a pale anpil
Cuando esta comiendo______________se yon pwopozisyon sibòdone tanporèl
La mujer habla mucho______________se yon pwopozisyon pwensipal
Men kèk lot egzanp:
Cuando estoy cansado, me acuesto————lèm fatige mal kouche
Yo hablo cuando me dan la palabra———-mwen pale lè yo banm la pawòl
El no va a la playa porque no se siente bien—–li pa ale nan lanmè paske li pa byen

Fè yon ti pwatik !!!
Konekte mo sa yo (lèt ak chif) apwew fin idantifie yo.
1 Pwonon relatif
2 konjonksyon de sibòdinasyon
3 pwopozisyon sibódone tanporel
a) cuando esta comiendo
b) que
c) cuando

Eseye idantifie kijan de fraz, fraz sa yo ye:
Cuando la clase termina, voy a la playa.
Voy a la escuela y estudio inglés.
Yo vivo cerca del mar
El no tiene dinero para comprar libros.
La chica que baila bien trabaja en el café.

Kisa ou apwann de fraz lè wap pale oubyen ekri panyòl…..
1. Fraz endependan ak fraz depandan
2. Sijè ak vèb
3. Fraz afimatif ak fraz negatif
4. Konpleman objè dirèk ak Konpleman objè endirèk
5. Pwopozisyon pwensipal ak pwopozisyon sibòdone
6. Pwopozisyon sibòdone relatif ak pwopozisyon sibòdone tanporèl
7. Fraz senp ak fraz konplike.

Sa nou fenk wè laa se fraz an gwo; nou gen poun antre nan plis detay anndan fraz.

Jan (genero)
Genyen sa yo rele (genero) an panyòl ke nou ta kapab tradi pa (jan) an kreyól. Sou kesyon jan nan panyòl li gen rapò ak si yon mo maskilen, feminen oubyen net. Lè li maskilen yo di li gen rapò ak gason; lè li feminen li gen rapò ak fi epi lè li net la menm, li pa gen rapò ak ni youn ni lòt. Pa egzanp ou genyen (el hombre) ki vle di gason an. (El) la ki devan mo hombre a vle di ke hombre se yon mo maskilen. Ou genyen (la mujer); nan ekspwesyon saa, (la) devan mujer la vle di ke mujer se yon mo feminen

Men yon list ki gen 10 règleman ki kapab edew konnen ki (jan) yon mo ye:
1. Lèt alfabè yo, yo di yo feminen. Alò ou genyen la “a” , la “b”, la “i”.
2. Mo ki fini an –tad,- dad, -tud, -umbre, -ión, -sis, – itis, -nza, -ie, -ez, -eza, abityèlman yo feminen tankou nan la libertad, la costumbre, la unión.
3. Non jou, mwa, ane, Koulè, nimero, lang, rivyè, osean, menmjan ak yon seri mo etranje kew jwenn nan panyòl. Tout se maskilen tankou nan el martes, el julio, el quatro, el español, el Nil, el Atlantico, el marketing.
4. Mo ki fini an –ma, -ambre, -or, -aje, -án, oubyen yon vwayel ki aksantye abityèlman yo maskilen tankou nan el problema, el hambre, el instructor, el garaje, el champú, el personaje, el alemán.
5. Non pi fò pyebwa maskilen sepandan non fwi yo pote yo feminen tankou nan (el palto—pye zaboka epi la palta—-zaboka (fwi a).
6. Non moun ki fini an –or, -és, -ón, -in, abityèlman yo maskilen. Ou sèlman ajoute yon a dèyè yo pouw fèl tounen feminen tankou nan el director—-la directora, oubyen el japonés——la japonesa.
7. Genyen mo ki ka chanje fòm konplètman lè yo chanje de maskilen a feminen tankou nan el poeta—-la poetisa, oubyen nan el rey—-la reina.
8. Gen yon seri de mo ke ou gendwa change atik la devan yo men òtogwaf (jan yo ekri mo a) rete menm jan tankou nan el dentista (dantis)——la dentista, el joven (jènòm)—–la joven, el lider (lidè)—–la lider; sètadi ke menm si se yon fi oubyen yon gason egal menm bagay.
9. Gen yon seri de mo ki aplike ni pou maskilen ni ou feminen tankou nan la persona (moun nan), el pájaro (zwazo a), la rata (rat la).
10. Finalman gen yon seri de mo ki chanje sans konplètman swivan ou mete el oubyen la devanl tankou nan el papa(Pap la) epi la papa (pòmdetè). Ou genyen la mañana (maten) epi el mañana (demen)

Yon eksepsyon: ou genyen mo agua (dlo) ki konsidere kòm feminen sepandan yo di el agua tankou nan fraz saa el agua está fría——dlo a fwèt.

Fè yon ti pwatik !!!
Endike ki (jan) mo sa yo ye . mete el oubyen la devan yo
_____cielo
_____casa
_____hombre
_____naranja
_____pasaporte
_____valor
_____dentista

Tradi mo sa yo an kreyòl
La papa___________________________
La mañana_________________________
El gallo___________________________
La naranja_________________________
La gallina_________________________

Tradi mo sa yo an panyòl (pa bliye mete yon atik devan yo)
Senk_____________________________
Atis______________________________
Mèkwedi__________________________
Chocola___________________________
Panyòl____________________________

Kantite (youn, de,——-sengilye, pliryèl)
Nan kesyon kantite, lè yap pale de yon sèl bagay oubyen yon sèl moun yo rele sa sengilye. Lè yap pale de plizyè, yo rele sa pliryèl. Pa egzanp: la manzana (sengilye)
Las manzanas (pliryèl), el aeropuerto (sengilye) los aeropuertos (pliryèl).

Men 10 règleman ki kapab edew nan kesyon sengilyé ak pliryél saa.
1. Gen yon seri mo ki pa chanje ke se swa sengilyé oubyen pliryèl. Mo sa yo wap sèlman genyen pouw memorize yo: el paraguas (parapli)—-las paraguas, el miércoles (mèkwedi)——los miércoles.
2. Gen mo se nan pliryèl sèlman yo itilize yo tankou: las tijeras (sizo) los alicates (pens) los anteojos (linèt)
3. Mo ki fini ak yon aksan sou dènye silab abiltyèlman pa gen aksan nan pliryèl tankou nan: el autobús (otobis)—–los autobuses, el cartón (katon) los cartones.
4. Genyen mo ke yo ajoute yon aksan nan pliryèl tankou nan: el examen (ekszamen)—los exámenes, el origen (orijin)—-los orígenes.
5. Mo ki fini an –í, -ú, yo ajoute es nan pliryèl olye de s sèlman tankou nan el menú (meni)——los menúes, el colibrí (colibri)—–los colobríes.
6. Genyen mo ki chanje aksan de yon silab a yon lòt sivan ke mo a sengilye oubyen pliryèl tankou nan: el régimen (rejim)——-los regímenes.
7. Mo ki fini an –z, yo chanje z la an –ces tankou nan: el lápiz (kweyon)—-los lápices, una vez (yon fwa)—dos veces (de fwa)
8. Yo toujou itilize maskilen pliryèl pou yo pale de fi ak gason ansanm tankou nan: mis tíos (matant mwen ak tontonm), los maestros (mèt yo, ni fi ni gason)
9. Li pa gen fòm pliryèl pou non moun tankou nan los Garcia (lè Garcia oubyen lafanmi Garcia)
10. Apwe tout ka patikilye sa yo ke nou genyen yo, abitèlman yon mo ki sengilye vin pliryèl lèw ajoute yon s nan dènye silab mo ki fini pa yon vwayèl epi es nan dènye silab yon mo ki fini pa yon konsòn.

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje mo sa yo an pliryèl:
Autobús_______________________
Rey__________________________
Examen_______________________
Miércoles______________________
Padre_________________________
Vez__________________________

Atik: defini (el, la, los, las)—————-endefini (uno, una, unos, unas)

Kwake nou wè anpil egzanp (atik) deja, mwen vle pou ou klè sou li. Nou konnen ke yon atik defini akonpaye yon mo nan yon sans poul ka di li konn mo saa. Lèw di pa egzanp (el día) jou a an kreyol oubyen (el hombre) nèg la. Se yon jou oubyen yon nèg kew konnen yon bagay de li.
Men diferan fòm atik defini an pwan:
El——————-maskilen sengilye (pafwa yo konn itilizel pou pwonon pèsonèl)
La——————feminen sengilye
Los—————–maskilen pliryèl
Las—————–feminen pliryèl

Kèlke egzanp atik defini:
El pais————el problema—————–el día——————-el ejercito
La muchacha—-la uva————————la naturaleza———–la bondad
Los amigos——los hermanos—————-los enemigos———-los meses
Las fiestas——-las palabras——————las papas—————las naciones

Men kèk ti bagay ou ta dwe konnen sou itilizasyon atik defini
1. Yo pa janm itilize yon atik define apwe vèb haber (genyen) pa egzanp ou genyen fraz saa: hay mucha gente en la oficina.(li genyen anpil moun nan ofis la)
2. Abityèlman yo itilize atik defini devan mo ki endike lè, jou, sezon nan yon ane. Kòm egzanp nou genyen: vengo a las dos de la tarde (map vini a dezè apwemidi.) el sábado es mi dia preferido (samdi se jou pweferem)
3. li gen yon eksepsyon lè jou a swiv vèb (ser) egzanp: hoy es martes (jodia madi)

Atik endefini menm yo itilizel pou ekspwime yon bagay oubyen yon moun ke yo pa idantifye. Pa egzanp lèw di: una mujer (yon fi, yon fanm) ou ankò unos muchachos (plizyè ti gason) ou pap pale de moun ou rekonèt. Yo endefini. Pa egzanp nan fraz saa
Unos muchachos robaron al hombre ——plizyè ti gason volè nèg la
Nan fraz la ou paka idantifye ti gason sa yo.

Men plizyè fòm ke atik endefini an pwan:
Un______________________________maskilen sengilye
Una_____________________________feminen sengilye
Unos____________________________maskilen pliryèl
Unas____________________________feminen pliryèl

Kèk egzanp atik endefini
Un hombre—————–un profesor————————–un dentista
Una enfermera————una sala——————————una palabra
Unos alumnos————-unos dias—————————-unos pantalones
Unas camisetas————unas uvas—————————unas manzanas
Devan yon mo feminen ki kòmanse pa yon á oubyen ha yo toujou mete atik (un) pou anpeche de son a yo rankontre ansanm

Yon bagay ki genyen yon karaktè patikilye a panyòl la sè ke li gen yon atik net (lo).
Lo pa ni maskilen ni feminen.
Men kèlke egzanp kote ke yo itilize lo:
Lo dificil——lo dificil es que el no habla inglés—–sak difisil la sèke li pa pale angle
Lo bueno—–lo bueno es que Pablo habla español—sak bon an sèke Pablo pale panyòl
Lo nuevo—-¿qué es lo nuevo?————-sak gen de nèf?
Lo mejor—–eso es lo mejor que tenemos——se saa ki pi bon ke nou genyen

Adjektik (kalifikatif)
Pa vwèman gen anpil bagay pou ou apwann de adjektif sinon ke yo mache kolekole ak yon mo. Mo saa fèw konnen kijan pouw ekri adjektik la sivan li maskilen, feminen, sengilye oubyen pliryèl. Fòk yo akòde an jan e an kantite ak mo a. Pa egzanp ou genyen:
Un hombre enfermo——-Una mujer enferma
Unos niños enfermos——Unas chiquitas enfermas
Ou wè ke adjektif la pwan menm fòm ak mo kel akonpaye a.
Adjektif ki fini pa yon konsòn oubyen let (e) genyen yon sèl sengilye ak yon sèl pliryèl tankou social—–sociales
Pafwa yo konn pa itilize dènye lèt (o) ki nan yon seri de adjektif tankou nan:
Bueno———–un buen padre——————–yon bon papa
Primero———mi primer hijo——————– pwemye pitit mwen
Alguno———me hablaron de algún libro—– yo te palem de yon liv
Ninguno——–no encontraron ningún carro—-yo pat jwenn okenn machin

Pafwa yo di (gran) lè li plase devan yon mo olye de (grande) ki vle di gran an kreyòl
Pafwa adjektif la konn pa siv mo a imedyatman tankou nan egzanp sa yo.
Tengo una falda muy linda—————————mwen gen yon trè bèl jip
Quiero algo más bonito——————————-mwen vle yon bagay ki pi bon
Nunca ví un carro tan caro—————————mwen pa janm wè yon machin si chè

Fè yon ti pwatik !!!
A pati de vokabilè ou genyen deja, fè kèk fraz kote ou mete an aplikasyon saw fenk apwann de atik ak adjektif apwe ou fin reponn kesyon sa yo.
1. Kisa ki yon atik
2. Konbyen kategori atik ki genyen
3. Kisa ki yon adjektif

Pafwa yo konn itilize (non) kòm adjektif pa egzanp:
Tengo comida para los pobres———–mwen gen manje pou pòv yo
Eso es para los ricos———————-saa se pou moun rich yo

Adjektif (konparezon)
Pouw fè konparezon ak adjektif genyen yon seri de tèm kew itlilize
Más……………que—————ki vle di——————-plis………….pase (ke)
Menos …………que—————ki vle di——————-mwens………pase
Tan…………….como————ki vle di——————-osi……………ke
Men kèk egzanp:
Maria es más bella que Jessica——————Maria pi bèl pase Jessica
Pablo es menos inteligente que pedro———-Pablo mwens entelijan ke Pedro
Juan es tan guapo como Harry——————Juan osi bo ke Harry

Pafwa olye de más……..que, yo itilize más…….de lo que, menos…….de lo que ki gen menm sans la. Men se pa yon konparezon li ye.
Pa egzanp nan fraz saa
La conversacion fue más larga de lo que pensamos——-konvèsasyon an dire plis ke nou te panse.

Fè yon ti pwatik !!!
Nan fraz sa yo idantifye sa ki se konparezon oubyen ki pa konparezon
Ella es mayor que su hermana_______________________
Tina es más inteligente que Simona__________________
Es más grande que lo que pensamos__________________
Tengo menos de sesenta años_______________________
El perro es más bravo que el gato____________________

Tèm más/menos…que oubyen tan…como se pa toujou yon adjektif ki nan mitanl ou gendwa jwenn yon non tankou nanfraz saa: El tiene más paciencia que yo (li gen plis pasyans pasem. Oubyen ou ka jwenn yon advèb tankou fraz saa: Martinez camina más lentamente que una tortuga. (Martinez mache pi lan ke yon tòti).

Ajektif o sipèlatif
Yo di ke yon adjektif o sipèlatif lè li ekspwime yon ide ke yon lòt pa fouti depasel. Ekspwesyon ke yo itilize sipèlatif la se: el más (pi plis) tankou nan egzanp saa:
El perro el más grande———pi gwo chen
La mujer la más bella———-pi bèl fanm
Genyen moun ki gendwa di: El perro el más grande. Se pa yon erè li ye nonplis.
Ou fòme yon sipèlatif ak yon adjektif lèw ajoute –isimo nan fen mo a. si adjektif tèmine ak yon konsòn oubyen yon vwayèl ki aksantye (ki gen yon aksan sou li) si pa egzanp li fini ak yon z, z la chanje an c. Si li fini an c, ou chanje c a an qu. Si li fini an g, ou chanje g a an gu. Gade egzanp sa yo:
Feliz——-felicísimo(pi ere) El felicísimo hombre
Rico——-riquísimo (pi rich)
Largo—–larguísimo (pi long)

Fè yon ti pwatik !!!
Fè kèk konparezon ak mo e fraz sa yo:
Los hijos son /viejo/ los padres
El ratón es /grande/ el elefante
Los pollos son /fuerte/ los caballos
El amor es /bueno/ el dinero
Mete mo sa yo nan yon fraz pandan wap itilize fòm sipèlatif la:
Feo, nuevo, rico, grande, feliz

Pouw kontinye nan paj sivan peze sou—–next

Pouw retounen nan paj anvan peze sou—–back

Leave a Reply

Your email address will not be published.