kre-eng1016

Sizyèm faz

Ou rive nan dènye etap pwogwam nan. Ou fin apwan sa ki vwèman esansyèl pouw metwize lang nan nan yon nivo de baz. Nan pwen saa mwen panse ke sa ou bezwen sèlman se met an pwatik sa ke ou apwann. Si ou ta vle avanse pi lwen, ou ka pwan klas dezyèm [advanced reading] oubyen twazyèm [advanced writing] nivo. Sam gen poum ajoute se kèk bagay sou men ke ou dwe konnen.

Nimero [numbers]
0—–zero
1—–one
2—–two
3—–three
4—–four
5—–five
6—–six
7—–seven
8—–eight
9—–nine
10—-ten
/——————–/
11—-eleven
12—-twelve
13—-thirteen
14—-fourteen
15—-fifteen
16—-sixteen
17—-seventeen
18—-eighteen
19—-nineteen
20—-twenty
/——————–/
21—-twenty-one
22—-twenty-two
23—-twenty-three
24—-twenty-four
25—-twenty-five
26—-twenty-six
27—-twenty-seven
28—-twenty-eight
29—-twenty-nine
30—-thirty
/———————-/
31—-thirty-one
40—-forty
50—-fifty
60—-sixty
70—-seventy
80—-eighty
90—-ninety
/———————–/
100—one hundred
200—two hundred
300—three hundred
400—four hundred
500—five hundred
600—six hundred
700—seven hundred
800—height hundred
900—nine hundred
/————————/
1.000—-one thousand
1,000.000—-one million

546 gason———five hundred forty six men
389 fi————–three hundred eighty nine women
750.000 moun—seven hundred fifty thousand people

Fè yon ti pwatik !!!
Tradi sa yo
Nèf zanmi________
200 machin_______
140 kay__________
73 liv____________
542 kaye_________

Pwemye——–first
Dezyèm——–second
Twazyèm——third
Katwiyèm—–fourth
Senkyèm——-fifth
Sizyèm———sixth
Setyèm———seventh
Wityèm——–eighth
Nevyèm——–ninth
Dizyèm——–tenth

Jou nan yon semen [days of the week]
Lendi———-Monday
Madi———–Tuesday
Mèkredi——-Wednesday
Jedi————-Thursday
Vendredi——Friday
Samdi———-Saturday
Dimanch——Sunday

Mwa nan yon ane [months of the year]
Janvye————January
Fevwiye———-February
Mas—————March
Avwil————April
Me—————-May
Jen—————-June
Jiyè—————July
Out—————August
Septanm———September
Oktòb————October
Novanm———November
Desanm———December

Sezon nan yon ane [seasons of the year]
Pwentan———spring
Ete—————-summer
Otòm————-fall
Ivè—————-winter

Vokabilè vokabilè vokabilè
Aksan————————-accent
Alfabè————————alphabet
Repons————————response, answer
Chapit————————chapter
Ekzèsis———————–exercise
Gramè————————grammar
Langay———————–language
Pwononsyasyon————-pronunciation
Paj—————————–page
Kesyon———————–question
Tes—————————-test
Revizyon———————review
Fraz—————————frase
Mo—————————-word
Libreri————————library
Jim—————————-gymn
Kafeteya———————cafetería
Bilding———————–building
Paking————————parking
Konseye———————-counselor
Kabinèt———————–cabinet
Kapèt ————————-rug
Revèy————————-clock
Pwojektè——————–projector
Yon bagay——————something
Nenpòt bagay————–anything
Anyen———————–nothing
Tout————————-everything
Yon moun——————someone
Nenpòt moun————–anyone
Okenn moun—————-nobody
Tout moun——————everybody
Sèlman———————-only
Anpil————————a lot
Enpe————————-a little
Plizyè————————many
Chak————————-every

Chèz————————-chair
Tab—————————table
Kiyè————————–spoon
Fouchèt———————-fork
Kouto————————knife

Papa————————-father
Manman——————–mother
Mari————————-husband
Fanm————————wife
Pitit (gason)—————-son
Pitit (fi)———————daughter
Fwè————————–brother
Sè—————————-sister
Kouzen———————cousin
Kouzin———————-cousin
Pititpitit (gason)———–grandson
Pititpitit (fi)—————-granddaughter
Tant————————-aunt
Tonton———————-uncle
Grann———————–grandmother
Granpapa——————-grandfather
Neve————————nephew
Niès————————-niece

Koulè [color]
Blan————————white
Jonn————————yellow
Bren————————brown
Gri————————-grey
Vè————————–green
Oranj———————-orange
Nwa———————–black
Rouge———————red
Vyolèt——————–purple
Ble————————blue

Mo ki gen rapò ak tan:
Kounyea—————-now
Anvan——————-before
Apwe——————–after
Jamè———————never
Toutan——————-always
Pafwa——————–sometimes
Talèkonsa—————in a minute
Toudenkou————-suddenly
Pita———————-later
Bonè———————early
Ta————————late
Jodi a——————–today
Maten an—————this morning
Aswè a——————tonight
A midi——————at noon
A minwi—————-at midnight
Demen—————–tomorrow
Yè———————–yesterday
Yèswa——————last night
Avanyè—————–the day before yesterday
Toulejou—————-everyday
Semèn pase————last week
Semèn pwochèn——next week
Mwa pwochen——–next month
Mwa pase————–last month
Ane pwochen———next year
Ane pase—————last year

Ekpwesyon kew ta dwe konnen de tèt
Ki non ou?————————[What’s your name?]
Ki pwemye non ou?————-[What is your first name?]
Ki dènye non ou?—————-[What is your last name?]
Moun kibò ou ye?—————[Where are you from?]
Kotew rete?———————–[Where do you live?]
Ki adrès ou?———————-[What is your address?]
Kisa ou fè?(twavay)————-[What do you do for living?]
Ki laj ou?————————-[How old are you?]
Ki nimero telefòn ou?———–[Wat is your phone number?]
Ki areakòd ou?——————-[What is your area code?]
Ki imèl adrès ou?—————-[What is your email address?]
Kisa?——————————-[What?]
Kijan?—————————–[How?]
Ankò——————————-[again]
Mregwèt—————————[sorry]
Ou pale angle?—————–[do you speak English?]
Map apwann angle————–[I am learning English]
Ou ka repete sa?—————–[can you repeat?]
Pale pi dousman silvouplè——[please speak slowly]
Kijan ou di….an angle?——–[how do you say……….in English?]
Eskew konpwann?—————[do you understand?]
Mwen pa pale panyòl————[I do not speak Spanish]
Mwen pa konpwann————-[I don’t understand]
Sa saa vle di?———————[what does this mean?]
Kouman ou ekri….?————-[how do you write….?]
Ou ka tradi li?——————–[can you translate this?]
Kouman ou eplel?—————[how do you spell it?]
Lèt pa lèt————————–[letter by letter]
Mo pa mo————————-[word by word]
Kilè li ye?————————-[what time is it]
A kilè?—————————–[at what time?]
Eskew genyen….?—————[do you have…..?]
Eskew vle………?————–[do you want…..?]
Eskew bezwen…?—————[do you need….?]
Eskew renmen….?————–[do you like…….?]

————————–mo koutwazi———————–

Silvouplè————————–[please]
Mèsi——————————–[thank you]
Mèsi anpil————————-[thank you very much]
Sa pa anyen———————–[don’t mention it]
On moman————————[one moment]
Ekskizem————————–[excuse me]
Mwen mèt antre?—————-[may I enter]
Na wè!—————————–[see you!]
Na wè pita!————————[see you later!]
Na wè ankò!———————-[see you again!]
Bòn jounen!———————–[have a good day!]
Pòtew byen!———————–[farewell!]
Fè mye—————————–[feel better!]
Pwan pleziw!———————-[enjoy!]

Ekspwesyon idiomatik
Genyen sa yo rele ekspwesyon idyomatik. Se yon ekspwesyon ke ou pa kapab tradi dapwe règ gramè. Se konnen ou dwe konnenl epi ou itilizel lèw bezwen.
Gade ekspwesyon sa yo:
Fè pitit—————————[to give birth]
Fè yon ti flann——————[to take a walk]
Kite sa—————————[to give up]
Vwayaje————————-[to take a trip]
Range tab————————[to set the table]
Fasil kon dlo———————[piece of cake]

Translate the following text and answer the questions.
Georges is a hard worker. He works a lot at home. He always cleans his house, washes the clothes and cooks dinner. He lives with his sister, Esther. She does not work. She is lazy. All day long she plays games or watches television.
Is Georges the father of Esther?
Is Georges a lazy person?
What does Georges do?
Does Esther work?
What does Esther do?
What do you think of Esther?

Translate the following paragraph and answer the questions.
Every Monday Paul wakes up at 5 o’clock. He takes a shower and gets dressed quickly. He is a nurse at the regional hospital. He must arrive early in order to help the doctor. He does not have enough sleeping time because he also studies medicine at the Florida Atlantic University.
What does Paul do every Sunday?
At what time does Paul wake up?
What does he do for living?
Paul is also a student, isn’t he?
What do you think of Paul?

Translate the following text and answer the questions.
Last month we went to Utah. There are a lot of mountains in that State. People raise cows and goats in rural areas. I slept under the stars and saw a lot of animals. My mother baked a bird that my father had caught. We ate together. I was very pleased with that trip and intend to go again next year for my birthday.
When did they go to Utah?
What is the name of the author?
The author’s father is a hunter, isn’t he?
The author was pleased or not?
When have you planned to take a trip?

Translate the following text and answer the questions.
I have lived a good life. My wife and I have spent the last twenty years in the same house. Now, we have a very big family in New York. Our children have helped us a lot. They have cooked for us, cleaned our clothes and visited us every other weekend. I think that we have had a good life because we have received so much love from our family.
How long have they lived in the same house?
Where does this family live?
What have the children done every other weekend?
It is a lovely family, isn’t it?
You envy the people in the story, don’t you?
Tell me what you really think about this family?

Remèsiman
Mwen remèsyew dèske ou te chwazi pou swiv pwogram saa. Mwen panse kel te edew.
1. Ou te kapab chita nan yon klas men lòt elèv tap anpechew apwann.
2. Ou te gendwa pa gen liv ki gen enfòmasyon ou bezwen an.
3. Ou te gendwa pa gen lajan pouw pwan machin pouw al chita sou ban lekòl.

Pwogwam saa adrese tout enkonvenyan sa yo. Si ou renmen twavay ke mwen kòmanse fè a pou retire baboukèt ki sou dyòl edikasyon an toutbonvwe, ale sou paj saa http://lebien.net/index.html si ou genyen yon paj Facebook
epi peze sou jaime nan. Vizite sit la e apwann apwesye moun ki apwesyew.

Siw ta vle vin yon manm nan gwoup « lebienism » oubyen nan klib pouw pwatike angle a, pa ezite contacte nou nan hresources@lebien.net