kre-eng1013

Twazyèm faz

Mo vokabilè! mo vokabilè! mo vokabilè!
Liv—————————-book
Kaye————————–notebook
Nèf—————————-new
Vye—————————old
Mechan———————–fierce
Pyebwa———————–tree
Telefòn———————–telephone, phone
Mòn—————————mountain
Vil—————————-city
Machin———————–car
Bisiklèt———————–bicycle
Moto————————-motorcycle
Avyon————————plane
Fenèt————————–window
Pòt—————————–door
Tab—————————-table
Kiyè—————————spoon
Fouchèt———————–fork
Kouto————————-knife
Chèz—————————chair
Bon—————————-good
Move————————–bad
Sòti—————————-to leave
Antre————————–to enter, to come in
Vini—————————-to come
Ale—————————–to go
Voye—————————to send
Mande————————-to ask, to beg
Pose kesyon——————to ask
Bezwen———————–to need
Bay—————————-to give
Vle—————————-to want
Renmen———————-to love, to like
Maten————————-morning
Apwemidi——————–afternoon
Aswè————————–night
Yèswa————————-last night
Jodia—————————today
Demen————————tomorrow
Yè—————————–yesterday
Avanyè———————–the day before yesterday
Jou—————————-day
Nwit————————–night

Nan twazyèm faz la nap kontinye ak adjektif. Fwa saa nap wè sa yo rele adjektif demonstratif. Nan mo demonstratif la nou wè montre tankou lonje dwèt sou yon bagay pouw montrel.

Adjektif demonstratif [demonstrative adjective]
Adjektif demonstratif an angle pwente a de kote diferan: yon bagay ki pwe ak yon bagay ki lwen.
Pwemyèman pou yon bagay ou ide de yon bagay ki pwe, ou itilize: (this) pou sengilye, (these) pou pliryèl.Egzanp:
this book is new—————————–liv saa nèf
these books are new———————————-liv sa yo nèf

Dezyèmman pou yon bagay ou ide de yon bagay ki lwen, ou itilize: (that) pou sengilye, (those) pou pliryèl
Egzanp: that chair is big—————————–chèz sa gwo
those chairs are big———————————–chèz sa yo gwo
Pou sak pwe, yo itilize:
[this]—————–saa (yonsèl)
[these]————–sa yo (plizyè)

Pou sak lwen, yo itilize:
[that]——————saa (yonsèl)
[those]—————-sa yo (plizyè)

Pouw ka sonje lè wap pwatike yo itilize dwèt ou nan direksyon wap pale a.

Fè yon ti pwatik !!!
Dim si se tou pwe oubyen lwen nan ekspwesyon sa yo.
This door______________
This book_______________
That telephone_____________
Those trees______________
This mountain_________
That woman_______________

Pwonon demonstrative [demonstrative pronoun]
Menm mo ke yo itilize kòm adjektif demonstratif yo, yo itilize yo kòm pwonon demonstratif ak yon diferans ke ou dwe remake e konpwann. Yo pa mache ak yon non dèyè yo. Yo poukont yo. Yo repwezante yon mo kew te deja mansyone (di) nan yon fraz kèlkonk

Se konsa ou tradi pwonon demonstratif yo an kreyòl: saa ak sa yo
Maria does not want these———-Maria pa vle sa yo
This is mine————————saa se pou mwen
I need those ————————mwen bezwen sa yo
I do not understand this———–mwen pa konpwann saa
That’s all—————————se tout
What is this?————————kisa saa ye?

Fè yon ti pwatik !!!

Itilize adjektif sa ki koresponn ak ekspwesyon sa yo (an angle).
Liv saa (ki nan menm nan)________________
Liv saa (ki sou tab la (lòtbòa) )_____________
Pyebwa saa (ke nap gade lòtbò a)___________
Chen saa(ki bòkotew la)__________________
Chat saa (ki lòbòa)______________________

Adjektif posesif [possessive adjective]
Gen sa yo rele adjektif posesif. Li se yon mo ki lèw metel devan yon non, li reponn a kesyon poukiyès. Pa egzanp si se pou mwen, ou mete « my » devan non an tankou (my friend, friends) zanmim, zanmim yo. Men lis adjektif posesif yo:
Si se pou mwen—————–my (sengilye) oubyen (pliryèl)
Si se pou ou———————-your
Si se pou li———————–his (pou gason), her (pou fi), its pou (choz)
Si se pou nou——————–our
Si se pou ou (plizyè)———–your
Si se pou yo———————their

Kay mwen———————-my house
Plim ou————————–your pen
Chemiz li———————–his shirt

Yon lòt jan yo ekspwime posesyon se tankou nan ekzanp saa yo itilize mo (of) nan fraz la
[The color of the tree is green]—————–koulè piebwa a se vè (vèt)
Yon lòt fason ankò kote yo ajoute «’s» nan fen mo ke yo vle ekspwime posesyon de li a
[The worker’s hat is big]———————–chapo twavayè a gwo.
[Pierre new car’s color is red]—————–koulè machin nèf Pierre a se rouj.
Lè ke mo saa ke yo vle ekspwime posesyon an de li a o pliryèl (anpil), yo sèlman ajoute yon “’” (apostwòf) nan fen mo a.
[The workers’ hats are big]————————chapo twavayè yo gwo.

Papam se Aysyen —————–my father is Haitian
Bisiclèt ou a anpann————–your bicycle is broken
Fenèt kay la louvri—————–its window is open
Zanmim nan ap vini—————my friend is coming

Fè yon ti pwatik !!!

Tradi fraz sa yo an angle:
Saa se telefòn mwen__________________
Kote kayew la?______________________
Liv mwen an sou chèz la______________
Chen ou yo mechan__________________
Papa mwen pa la_____________________
Sè li a malad________________________
Kle pòt la blan______________________
Koulè kay la vèt_____________________
Manman mwen se zanmi Paul__________
Jak se zanmi nou____________________

Pwonon posesif [possessive pronoun]
Yon pwonon posesif se yon mo ki ekspwime posesion e an menm tan li ramplase yon non. Pa egzanp nan fraz saa:
His notebook is blue, mine is white——-kaye li a ble, pam nan blan

Si se pou mwen——————mine
Si se pou ou———————-yours
Si se pou li ———————–his (pou gason) hers (pou fi) its (pou choz)
Si se pou nou———————ours
Si se pou ou (plizyè)————yours
Si se pou yo———————-theirs

Chemiz ou sal men pam nan pwòp——-your shirt is dirty but mine is clean
Paranw yo pòv men pam yo rich———-your parents are poor but mine are wealthy
Machin mwen an nèf men paw la vie—-my car is new but yours is old.

Fè yon ti pwatik !!!
Kontinye fè fraz ak mo ke ou gen nan vokabilèw

Pwonon pèsonel [personal pronoun]
Kwake nou wè pwonon pèsonel depi nan kòmansman kounye a mwen vle fè yon ti rale sou yo avèw ankò:

Sengilye [singular]
I ———————mwen (pwemyè pèsòn)
You —————-ou (dezyèm pèsòn)
He ——————-li (twazyèm pèsòn maskilen)
She —————–li (twazyèm pèsòn feminen)
It ——————–li (twazyèm pèsòn)

Pliryèl [plural]
We —————–nou (pwemyè pèsòn)
You —————-ou (dezyèm pèsòn)
They —————yo (twazyèm pèsòn)

Pwonon refleksif [reflexive pronoun]
Pwonon refleksif la, se tankou lèw gad nan yon glas epi ou wè menm oumenm parèt nan glas la. Li mache kolekole ak sije ki konsène a nan yon fraz.
I ————————–myself———————————-mwenmenm (menm)
You ———————-yourself——————————–oumenm
He————————himself———————————limenm (gason)
She———————–herself———————————-limenm (fi)
We———————–ourselves——————————-noumenm
You———————-yourselves——————————oumenm
They———————themselves—————————–yomenm
Ekzanp:
I did it myself———————————mwenmenm ki fèl
The children went to the party by themselves——-timoun yo al nan fèt la poukont yo
This is nice. Did you do yourself?——————–saa bèl. Se oumenm menm ki fèl?

Pwonon objè [object pronoun]
Pwonon objè yo pwan fòm sa yo (me, you, him, her, it, us, them) yo menm se apwe vèb yo kew mete yo abityèlman tankou nan egzanp saa:
He tells me about his life———————–li palem de lavi li
I give you 2 dollars————————–mwen ba ou de dola
Me——————-de mwen
You——————de ou
Him——————de li (gason)
It———————-de yon choz
Her——————-de li (fi)
Us ——————-de nou
Them—————-de yo

She does not tell us the truth——————–fi a pa di nou la verite
My mother bought me a T-shirt—————-manmanm te achte yon chemizèt pou mwen

Lè se yon lòd wap bay (enperatif) pwonon a plase apwe vèb la tankou nan egzanp saa:
Tell me the truth! ———————di nou la verite!
Tell me about her! ——————–palem de manmzèl

Fè ton ti pwatik !!!
Ranplase pwonon objè yo nan fraz la pa yon lot pwonon objè
He told me about Marcelo________________he told you about Marcelo
He does not tell us the truth__________________
Paul sent me a ticket___________________
Martinez greeted you___________________
Jose looked at them____________________

Nan kesyon pwonon objè saa, nou gen de kalite objè: objè dirèk ak objè endirèk O.D. ak O.E. Nan lis saa (me, you, him, her, it, us, them) genyen 2 ladan yo ke ou ititlize kòm objè dirèk, se: “it, avek them” paske nan yon fraz, yo ka ranplase yon choz (bagay). Lòt yo, ou itilize yo kòm objè endirèk. Men yon ekzanp kote mwen gen yon pantalon e mwen vle diw ke manmanm te achtel pou mwen konsa: “my mother bought it for me”. It la ranplase pantalon. Nou gen de objè nan fraz la, it ak me. It se objè dirèk epi me se objè endirèk.

Yon fason pouw ka konpwann kilè ou genyen yon O.E.(objè endirèk) e kilè ou genyen yon O.D.(objè dirèk). O.D. reponn kesyon (kisa) tandiske O.E. reponn kesyon (kiyès). Ou konn jwenn fraz ki gen tou de.
Robert sent me a letter———————Robert te voye yon lèt ban mwen
Marc gave me a new phone—————Marc te banmwen yon telefòn.
Give me the book!————————-Banm liv la!

Fè yon ti pwatik !!!
Idantifie pwonon objè yo epi tradi.
Send me the money tomorrow!——————– voye lajan an pou mwen demen!
Bring me the notebook!______________________
My aunt gave me a nice dress_________________
Paul told us the story________________________
Tina accepted it for them____________________

Vokabilè vokabilè vokabilè
Papye————————–paper
Etidyan————————student
Elèv—————————-student
Pwofesè———————–professor, teacher
Fwi—————————–fruit
Legliz————————–church
Pastè—————————Pastor
Jaden—————————garden
Kominote———————-community
Dimanch———————–Sunday
Chak—————————every
Konpwann——————–to understand
Fanmi————————-family
Pwepare———————–to prepare
Ekri—————————-to write
Twavay———————–to work, job
Envite————————-to invite
Ede—————————-to help

Pwepozisyon [Prepositions]
Yon pwepozisyon se yon mo ke djob li se poul penmèt yon fraz pi klè pi soup. Nou jwenn anpil pwepozisyon an angle. Men yon lis pwepozisyon:

at———————–nan
since——————-depi
by———————-bòkote
but———————men
between—————nan mitan
among—————–pami
up———————-anlè
down——————anba
except—————–sòf
to———————–ak
too———————tou
towards—————-a, nan direksyon
before—————–avan
under——————anba
near——————–toupwe
with——————-ak
for———————de, nan sans posesyon
underneath———–paanba
inside—————–andedan
after——————apwe
behind—————dèyè
while—————–pandan
in———————-nan
in front of ———–padevan
away from———–lwen de
far from————–lwen de
for——————–pou
without ————–san
on———————sou, de, otou de
despite—————-malgre

Gen anpil nan pwepozisyon sa yo tankou (for) ke yo kapab itilize nan sans diferan de sam ba ou. Se lè ou nan konvèsasyon ak yon moun ak lè wap fè lekti pouw wè sa.

Ou genyen twa pweposisyon sa yo: « at, in, on ». Kwake yo vle endike yon kote lèw itilize yo nan sans saa, ou pa ka itilize yo nenpòt kòman. At, lè yo vle di nan yon pwen dirèkteman (at a corner). In, lè yo vle di yon kote ki plizoumwen antoure (in the garden). On, lè yo vle di sou yon sifas (on the wall). An nou wè kèk ekzanp:
[Paul is waiting for me at the bus stop]—————–Paul ap tan mwen nan stasyon bis la.
[Do you work in an office?]——————————Eske wap travay nan yon biro?
[There is a “no loitering” sign on the wall]————-Gen yon siy pa jete fatra nan mi a.

Menm twa pwepozisyon sa yo: “at, in, on”, yo ka itilize yo pou ekspwime tan tou. At, lè yo vle di yon lè ekzak (at 3 o’clock). In, lè yo vle di yon tan ki pa tèlman ekzak tankou (in one month). Epi On, lè yo vle di yon jou kote ou nonmen jou a oubyen dat la (on Monday oubyen on March 7th). An nou wè kèk ekzanp:
[I have a meeting at 8 o’clock]——————–Mwen gen yon reyinyon a 8 è
[In New York, it often snows in December]—-Nan New York li fè nèj souvan an Desanm
[Do you work on Saturdays?]———————Ou konn travay lè Samdi?

Fè yon ti pwatik!!!
Itilize “at, in, oubyen on nan espas ki nan mitan fraz sa yo
Pedro went home___ lunchtime.
Do you work ___ Sundays?
I am waiting for you___ the corner.
His birthday is___ December 20th
The Mall closes___ midnight.
Do you live___ Florida.
There are no prices___ the menu.

Lè ke yo itilize mo sa yo: “last, next, every, this, yo pa itilize at, in, oubyen on nan ekspwesyon an tankou nan ka sa yo:
I went to Miami last April. (non pa in last April)
He is coming back next Wednesday. (non pa on next Wednesday)
I play football every afternoon. (non pa at every afternoon)
I will come back this evening. (non pa in this evening)

Advèb [Adverb]
Yon advèb nan yon fraz reponn a yon seri kesyon tankou “kijan” (advèb manyè), “kilè” (advèb tan), “kibò” (advèb lye) e “konbyen” (advèb kantite). Jòb pwensipal yon advèb, se poul modifye oubyen bay plis enfòmasyon sou yon vèb, yon adjektif, oubyen yon lòt advèb. Li kapab modifye tout on fraz.
Pou advèb manyè ki regilye yo, an angle yo fòme yo sèlman lèw ajoute “ly” nan fen yon mo ki le pli souvan se yon adjektif.

Advèb (manyè)
correct———————————-correctly
rapid————————————rapidly
comfortable—————————-comfortably

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje adjektif sa yo sou fòm advèb:
Natural____________naturally
Intelligent__________
Simple____________
Honest___________

Advèb (tan)
Always———————-toujou
Now————————-kounyea
During———————-pandan
While———————–pandan ke
Later————————pita
Never———————–jamè
Already——————–deja

Advèb (lye)
Here————————isi
There———————–laa
Up ————————-anlè
Down———————-anba
In—————————nan, sou
On top of——————sou, (anlè)
In front of—————–devan
Away from—————-lwen de (deò)
Far from——————-lwen de
Behind ——————–dèyè
In the back of————-dèyè
Frente———————-devan
On the side of————-soukote
Underneath—————-paanba
Inside———————-andedan
On the left—————–agòch
On the right—————adwat
Straight ahead————-toudwat

Advèb (kantite)
More———————–plis
Less————————mwen(s)
Too much—————–twòp
Enough——————–ase
A lot———————–anpil
Very———————–anpil
Almost——————–pweske
A little———————enpe

Li ta bon pou ou revise tout sa nou wè nan twazyèm faz la anvan nou pase yon vitès pou katwiyèm faz la.
Pou ou kontinye pou katwiyèm faz la peze sou ——–next

Pou ou fè bak chwazi:
Entwodiksyon
Dezyèm faz