kre-eng

Ou vle apwann yon lòt lang
Kijan ou ta renmen fonksyone nan lang saa
Kom debitan, pwofesyonèl oubyen ekspè ?

Meyè fason pouw apwann yon nouvèl lang se lèw ap anrichi konesans ou nan lang saa piti a piti ak disiplin sanw pa lage jiskaske ou metrizel

Premye etap la se pouw familiarizew ak yon seri de mo ke ou jwenn trè souvan nan yon konvèsasyon.

Dezyèm etap la se pouw idantifye estrikti fraz yo nan lang saa. Relasyon ak pozisyon eleman ki fè yon fraz.

Twazyèm etap la se pouw komanse agrandi vokabilèw nan tande kote moun ap itilize lang nan ak li liv ki ekri nan lang nan.

Mwen ta byen renmen edew nan apwann yon nouvèl lang ke se swa : franse, angle oubyen panyòl. Kontaktem pou enfomasyon
hercule@lebien.net

Mwen rele Hercule Milhomme, mwen se ayisyen natifnatal. Mwen renmen tout moun ki sou la tè, men pi patikilyèman ayisyen parèy mwen yo kap soufwi depi lontan akòz de kimoun nou ye e de koulè po nou. Ayisyen se yon pèp ki degajè, ki toujou ap chache lavi. Le pi souvan chache lavi mennen yo nan peyi etranje san yo pa pare.
Mwen ta renmen menm si nou pa pare nan lot bagay, men omwen nou kapab ouvè bouch nou pou nou pale ak etranje yo le nou rive nan peyi yo. Sa sèlman kapab fè nou jwen plis konsiderasyon e pèmèt nou jwen yon pi bon djòb si ganyen.
Se poutèt sa mwen mete pwogram saa sou pye poum wè nan ki manyè mwen ka ede nou apwann yon lot lang tankou angle pa egzanp. Si ou te fè de jou lekòl lap fasil pouw apwann li. Menm si ou pat rete lekòl, depi ou ka li wap kapab swiv pwogram nan, men fòk ou met entelijans ou deyò pouw kapab fè yon seri de dekouvèt pèsonèl epi etabli relasyon ant saw apwann deja, saw ap apwann e saw gen pouw apwann pi devan.

Ou pa gen senkòb pouw peye pouw apwann ni panyòl ni angle sou nèt la si ou ka kominike an kreyòl. Lòt klas yo, fòk moun peye pou yo. Si ou ta vle gen kontak ak yon pwofesè, wap oblije peye pou sa. Epitou siw ta vle gen yon sètifika, wap peye US$50.00 sou sit la; wap pwan twa ekzamen: pale, ekri, tradi anvan pouw jwenn sètifikaa. Fòk ou pase ekzamen yo a swasanndi pousan pouw ka resevwa yon sètifika

Pouw kòmanse ak kou angle a peze sou —— next