kre-span1014

Katwiyèm Faz
Vèb
Kòm mwen te di nou depi o kòmansman, vèb enpòtan anpil nan yon lang. Nou ta ka di se yon zouti ke ou dwe konnen kòman pouw sèvi avèl pouw ka metwize kèlkeswa lang nan. Ou wè jan tout lòt pati nan yon fraz ke nou wè deja yo, jan yo varye. Ebyen vèb yo varye plis toujou.
Fòm de baz yon vèb rele enfinitif. An panyòl enfinitif kapab fini nan twa fason sa yo: -ar tankou nan hablar (pale), -er tankou nan correr (kouri), epi –ir tankou nan vivir (viv). Si wap chache yon vèb nan yon diksyonè, se sou fòm enfinitif la pou chachel. Sepandan, abityèlman se sou lòt fòm kew kontwe ak vèb, nan sa yo rele konjigezon an fonksyon de saw vle ekspwime a: si nap pale de kounyea (pwezan) de yon bagay ki fèt deja (pase) oubyen de yon bagay ki gen poul fèt (fiti). Nan lang kreyol la, abityèlman nou mete (te) devan yon vèb pou nou ka ekspwime sak (pase) deja epi nou mete (pwal) devan yon vèb pou nou ka ekspwime (fiti). An panyòl li menm se jan vèb la ekri a menm ki chanje.

Men plizyè klas vèb kew jwenn:
1.Vèb transitif ki mache ak yon O.D. (objè dirèk) sètadi ki reponn a kesyon kisa tankou vèb (comer) nan egzanp sa: Paulo come las frutas
2.Vèb entransitif ki nòmalman pa mache ak O.D. tankou vèb (correr) nan egzanp saa: Yo voy a correr mañana
3.Vèb anchènman ki konekte sijè ak pweske tout bagay tankou vèb (ser)
4.Vèb oksilyè ki jwe menm wòl vèb anchènman tankou vèb (estar) e (haber)
5.Vèb enpèsonel ke ou jwenn nan fraz enperatif.

Kòm nou wèl deja nan konjigezon yon vèb, nou genyen twa pèson sengilye epi twa pèson pliryèl ki oubyen ap fè yon aksyon (aktif) oubyen nan yon eta (pasif).
Twa pèson sengilye yo se:
Yo—————-(mwen)—————-pwemyè pèson
Tú, Ud————–(ou)—————–dezyèm pèson
él, ella—————(li)——————twazyèm pèson

Twa pèson pliryèl yo se:
Nosotros/as—————(nou)———–pwemyè pèson
Vosotros/as, Uds———(ou)————dezyèm pèson
Ellos, ellas—————–(yo)————twazyèm pèson

Konjigezon vèb fèt nan twa jan (mode) pwensipal: Endikatif, Enperatif ak Sibjonktik. Chak jan sa yo divize ankò an tan (pwezan), (pase) oubyen (fiti).

Genyen yon seri de vèb an panyòl ke yo rele vèb reflektif. Nan mo reflektif la se tankou ou tap gade nanw glas epiw wè tèt ou nan glas la. Ou wè reflèw nan glas la. Otogwaf mo sa yo fini an (se) tankou nan lavarse (laver kòw, benyen) yo mache ak sa yo rele pwonon reflektif lè wap konjige yo. Pwonon reflektif la se lè sijè ak objè a se menm pèson nan tankou egzanp saa:
Yo me lavo—————————-mwen lave kiyès? (tèt mwen)
Tú te lavas—————————–ou lave kiyès? (tèt paw)
El (ella) se lava———————–li lave kiyès? (tèt pa li)
Nosotros nos lavamos—————nou lave kiyès? (tèt pa nou)
Vosotros os laváis——————-ou lave kiyès? (tèt pa ou)
Ellos (ellas) se lavan—————-yo lave kiyès? (tèt pa yo)

Nan anpil lang, lè yap pale de konjigezon vèb, ou jwenn de jan de vèb: vèb regilye ak vèb iregilye. Yon vèb regilye se yon vèb ki swiv tout règleman ki etabli e vèb iregilye yo se sa yo ki pa swiv règleman yo. Li enpòtan pouw apwann ni sa ki regilye yo ni sa ki pa regilye yo. Lap pi fasil pouw sonje sa ki regilye yo epi wap gen pouw fè plis efò pouw sonje kòman yo konjige sa ki iregilye yo.

Vèb regilye (Endikatik pwezan)
Nap kòmanse kesyon konjigezon an ak tan pwezan senp. Tan pwezan senp la, ou itilize lèw vle pale de kounyea oubyen yon bagay ki fèt regilyèman. Pa egzanp:
Martinez trabaja mucho (hoy)———Martinez twavay anpil (jodia)
Trabajar se yon vèb regilye nan gwoup –ar. Men kòman yo konjigel nan tan pwezan senp (Endikatif):
Trabajo—————–pwemyè pèson sengilye
Trabajas—————-dezyèm pèson sengilye
Trabaja—————–twazyèm pèson sengilye
Trabajámos————–pwemyè pèson pliryèl
Trabajáis—————dezyèm pèson pliryèl
Trabajan—————-twazyèm pèson pliryèl

Pou nou di Martinez pa twavay anpil jodia, nou sèlman mete (no) devan vèb la.
Martinez no trabaja mucho (hoy)———Martinez pa twavay anpil (jodia)

Pou nou mande si Martinez twavay anpil jodia, nou gen de fason nou ka fè sa:
¿Trabaja mucho Martinez hoy?
¿Martinez trabaja mucho hoy? Nan fason saa se ton vwa nou ki fè konnen se yon kesyon nou poze.

Comer se yon vèb regilye nan gwoup –er. Men kòman yo konjigel nan tan pwezan senp (Endikatif):
Como——————-pwemyè pèson sengilye
Comes——————dezyèm pèson sengilye
Come——————-twazyèm pèson sengilye
Comemos—————-pwemyè pèson pliryèl
Coméis—————–dezyèm pèson pliryèl
Comen——————twazyèm pèson pliryèl

Escribir se yon vèb regilye nan gwoup –ir. Men kòman yo konjigel nan tan pwezan senp (Endikatif):
Escribo—————–pwemyè pèson sengilye
Escribes—————-dezyèm pèson sengilye
Escribe—————–twazyèm pèson sengilye
Escribimos————-pwemyè pèson pliryèl
Escribís—————-dezyèm pèson pliryèl
Escriben—————twazyèm pèson pliryèl

Konsa nou wè lè nap konjige yon vèb regilye nan tan pwezan senp (endikatif) nou ajoute –o, -as, -a, -amos, -áis, -an si se yon vèb premye gwoup an –ar. Si se yon vèb dezyèm gwoup an –er, nou ajoute –o, -es, -e, -emos, -éis –en. Pou yon vèb twazyèm gwoup an –ir, nou ajoute –o, -es, -e, -imos, -ís, -en nan finisman vèb la sivan nan ki pèsòn lap konjige. Li enpòtan anpil pou nou sonje sa.

Lè nou itilize fòm politès oubyen respè (Usted ak Ustedes) kòm sijè, se ak twazyèm pèsòn vèb yo ke yo mache tankou nan egzanp saa.
¿Hablas tu español?————-ou pale panyòl?
¿Habla Usted español?———–ou pale panyòl?
Yo vle di menm bagay la

Vokabilè Vokabilè Vokabilè
Casi———————————pweske
De vez en cuando—————-detanzantan
A menudo————————-souvan
Nunca——————————jamè
Siempre—————————-toujou
A veces—————————-pafwa
Quizas—————————–petèt
Acaso——————————petèt

Fè yon ti pwatik !!!
Konjige vèb sa yo nan tan endikatif pwezan senp:
Hablar—————pale
Andar—————mache
Beber—————-bwè
Suprimir————sipwime

Fè kèlke fraz ak mo vokabilè ki gen rapò ak tan
Trabajo ……cada día
___________ de vez en cuando
___________casi nunca
___________siempre
___________todos los días
___________a menudo

Ekri vèb sa yo korèkteman dapwe sa ou apwann nan konjigezon
La señora Maria (vender) ropas.
Yo no (estar) enfermo.
El perro (correr) en el jardín.
¿Adonde (ir) usted?
Su madre (vivir) aquí.
Nosotros (beber) café.

Vèb iregilye (Endikatik pwezan)
1.——Nou sot wè vèb regilye. Ou mèt kòmanse ranje kòw pouw apwann vèb iregilye yo. Nou gen yon seri vèb iregilye ke pwemyè pèsòn sengilye nan tan endikatif pwezan yo fini konsa: -go, -zco, -sé, -veo, doy
Ou gen vèb poner (mete) menm jan ak suponer (sipoze) ki konjige konsa:
Pongo———-mwen mete
Pones
Pone
Ponemos
Ponéis
Ponen
Lòt véb ki menm jan avèl: salir (sòti), caer (tonbe), hacer (fè), traer (pote) etc…..

Ou gen vèb conducir (kondi) menm jan ak reconocer (rekonèt) ki konjige konsa:
Conduzco——mwen kondi
Conduces
Conduce
Conducimos
Conducís
Conducen
Lòt vèb ki menm jan ak li: conocer (konen), ofrecer (ofwi), obedecer (obeyi) etc….

Pou vèb saber (konen) pwemyè pèsòn nan se (sé)
Pou vèb ver (wè) pwemyè pèsòn nan se (veo)
Pou vèb dar (bay) pwemyè pèsòn nan se (doy)
Lòt pèsòn yo swiv menm jan ak regilye yo

Fè yon ti pwatik!!!
Reponn kesyon sa yo pandan ke wap itilize pwemyè pèsòn sengilye tan endikatif.
¿Quién obedece la ley?——————– Yo obedezco la ley
¿Quién hace la comida?——————– ________________
¿Quién sale a la dos?———————– ________________
¿Quién trae el agua?———————– ________________
¿Quién reconoce el profesor?———— ________________

2.—–Genyen vèb iregilye, se pa fen mo a ki chanje. Se rasin mo a menm ki chanje tankou nan entender (konpwann). recordar (sonje), poder (kapab), querer (renmen), servir (sèvi) repetir (repete), jugar (jwe), oler (santi), reír (ri) sonreír (souri)
Men kòman yo konjige vèb entender nan tan endikatif pwezan senp:
Entiendo—————-mwen konpwann
Entiendes
Entiende
Entendemos
Entendéis
Entienden

Men kòman yo konjige vèb recordar nan tan endikatif pwezan senp:
Recuerdo————–mwen sonje
Recuerdas
Recuerda
Recordamos
Recordáis
Recuerdan

Men kòman yo konjige vèb poder nan tan endikatif pwezan senp:
Puedo—————–mwen kapab
Puedes
Puede
Podemos
Podéis
Pueden

Men kòman yo konjige vèb querer nan tan endikatif pwezan senp:
Quiero—————-mwen renmen
Quieres
Quiere
Queremos
Queréis
Quieren

Men kòman yo konjige vèb servir nan tan endikatif pwezan senp:
Sirvo—————–mwen sèvi
Sirves
Sirve
Servimos
Servís
Sirven

Men kòman yo konjige vèb repetir nan tan endikatif pwezan senp:
Repito—————mwen repete
Repites
Repite
Repetimos
Repetís
Repiten

Men kòman yo konjige vèb jugar nan tan endikatif pwezan senp:
Juego—————-mwen jwe
Juegas
Juega
Jugamos
Jugáis
Juegan

Men kòman yo konjige vèb oler nan tan endikatif pwezan senp:
Huelo————-mwen santi
Hueles
Huele
Olemos
Oléis
Huelen

Men kòman yo konjige vèb reír nan tan endikatif pwezan senp:
Río———————mwen ri
Ríes
Ríe
Reímos
Reís
Ríen

Men kòman yo konjige vèb sonreír nan tan endikatif pwezan senp:
Sonrío—————–mwen souri
Sonríes
Sonríe
Sonreímos
Sonreís
Sonríen

Ou genyen de vèb sa yo llover (fè lapli) ak nevar (fè nèj) ke ou jwenn sèlman sou yon fòm nan twazyèm pèsòn sengilye akòz siyifikasyon espesial ke yo genyen.
Llueve———–lap fè lapli
Nieva————lap fè nèj

3.——Nou genyen gwoup vèb ki fini an –uir, -iar, -uar. Yo gen tandans kweye konfizyon lè wap konjige yo akòz de òtogwaf yo. Tankou vèb construir (konstwi), enviar (voye), continuar (kontinye)

Men kòman yo konjige vèb construir nan tan endikatif pwezan senp:
Construyo——————mwen konstwi
Construyes
Construye
Construímos
Construís
Construyen

Men kòman yo konjige vèb enviar nan tan endikatif pwezan senp:
Envío———————-mwen voye
Envías
Envía
Enviamos
Enviaís
Envían

Men kòman yo konjige vèb continuar nan tan endikatif pwezan senp:
Continúo——————-mwen kontinye
Continúas
Continúa
Continuamos
Continuáis
Continúan

4.—–Finalman gen yon seri vèb ki chanje konplètman nan tan endikatif pwezwn senp. Tankou vèb ir (ale), venir (vini), decir (di), oir (tande)

Men kòman yo konjige vèb ir nan tan endikatif pwezan senp:
Voy————————mwen ale
Vas
Va
Vamos
Vaís
Van

Men kòman yo konjige vèb venir nan tan endikatif pwezan senp:
Vengo——————-mwen vini
Vienes
Viene
Venimos
Venís
Vienen

Men kòman yo konjige vèb decir nan tan endikatif pwezan senp:
Digo——————–mwen di
Dices
Dice
Decimos
Decís
Dicen

Men kòman yo konjige vèb oir nan tan endikatif pwezan senp:
Oigo——————–mwen tande
Oyes
Oye
Oímos
Oís
Oyen

Retounen sou kat gwoup vèb iregilye ke nou defini yo. Etidye yo. Li trè enpòtan.
Li genyen plis vèb iregilye toujou ke ou ka jwenn nan liv referans pou konjigezon vèb sèlman. Ak tout sa yo ou konnen deja a, fè fraz pouw ka mete yo an pwatik.

Tan pase (preterit)
Nou sot twavay sou tan pwezan, kounyea nou pwal wè tan pase. Nap wè kouman yon seri vèb konjige lèw vle ekspwime yon bagay ki pase. An panyòl genyen de fason ke yo ekspwime pase. Yo rele youn (el preterito) preterit, yo rele lòt la (el imperfecto) enpafè.

Preterit vèb regilye
Preterit la ekspwime yon bagay ki pase komplètman. Ou jwenn fòm pase saa pi souvan.
Vèb regilye pwemye gwoup –ar yo genyen lèt sa yo ajoute nan rasin mo yo –é, -aste, -ó, amos, -asteis, -aron. Men kouman yo konjige vèb hablar nan tan preterit oubyen pase senp.
Hablé———————mwen te pale
Hablaste
Habló
Hablamos
Hablasteis
Hablaron
Ou gendwa mande Jak sil te pale ak Remy konsa.
¿Jak, hablaste con Remi?
Devine kijan Remi reponn li.
Si, yo ________con él

Men kouman yo konjige vèb comer nan tan preterit oubyen pase senp.
Comí——————–mwen te manje
Comiste
Comío
Comimos
Comisteis
Comieron

Men kouman yo konjige vèb escribir nan tan preterit oubyen pase senp.
Escribí——————mwen te ekri
Escribiste
Escribío
Escribimos
Escribisteis
Escribieron

Li enpòtan pouw gade diferans ki gen ant (yo hablo) ak (él habló) youn gen aksan sou li tandiske lòt la pa gen aksan. Sa vle di tou ke yo pa pwononse menm jan.
Yo hablo se pwemyè pèsòn tan pwezan senp (mwen pale)
él habló se twazyèm pèsòn tan pase senp (li te pale)

Preterit vèb iregilye
Gen yon seri vèb iregilye ki nan tan preterit la yo gen chanjman nan twazyèm pèsòn sengilye ak twazyèm pèsòn pliryèl tankou nan vèb dormir (dòmi), repetir (repete)
Men kouman yo konjige vèb dormir nan preterit oubyen pase senp:
Dormí———————mwen te dòmi
Dormiste
Durmió
Dormimos
Dormisteis
Durmieron

Men kouman yo konjige vèb repetir nan preterit oubyen pase senp:
Repetí———————mwen te repete
Repetiste
Repitió
Repetimos
Repetisteis
Repitieron

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje fraz sa yo de tan pwezan a tan pase (preterit)
Ellos no viven aquí________________ellos no vivieron aquí
Roberto toma café________________
¿Qué estudias?___________________
No entiendo el ejercicio____________
Juan me habla de su padre__________
Yo voy a la playa_________________
El duerme bien hoy_______________

Lè rasin on vèb an –er, -ir fini ak a, e, i, o, oubyen uir, (eksepte guir) twazyèm pèsòn yo chanje konsa tankou creer (kwè), oir (tande), leer (li), caer (tonbe) construir (konstwi)
Men kouman yo konjige vèb creer nan preterit oubyen pase senp:
Creí———————–mwen te kwè
Creíste
Creyó
Creímos
Creísteis
Creyeron

Men kouman yo konjige vèb oir nan preterit oubyen pase senp:
Oí————————-mwen te tande
Oíste
Oyó
Oímos
Oísteis
Oyeron

Men kouman yo konjige vèb leer nan preterit oubyen pase senp:
Leí———————–mwen te li
Leíste
Leyó
Leímos
Leísteis
Leyeron

Men kouman yo konjige vèb caer nan preterit oubyen pase senp:
Caí———————mwen te tonbe
Caíste
Cayó
Caímos
Caísteis
Cayeron

Men kouman yo konjige vèb construir nan preterit oubyen pase senp:
Construí————–mwen te konstwi
Construiste
Construyó
Construimos
Construisteis
Construyeron

Genyen yo seri de vèb ki fini an –car, -gar, -zar. Gen chanjman ki fèt nan pwemyè pèsòn sengilye an sèlman tankou nan explicar———-expliqué, nan llegar ——-llegué, nan cazar——–cacé
Expliqué———-mwen te eksplike
Llegué————-mwen te rive
Cacé—————mwen te chase

Men men yon gwoup vèb iregilye ki itilize anpil nan lang panyol. Ou ta dwe konnen kouman yo konjige nan tan preterit (endikatif pase senp):
Tener—-genyen____tuve, tuviste, tuvo, tuvimos, tuvisteis, tuvieron
Estar—–se________estuve, estuviste, estuvo, estuvimos, estuvisteis, estuvieron
Andar—mache_____ anduve, anduviste, anduvo, anduvimos, anduvisteis, anduvieron
Querer—vle_______quise, quisiste, quiso, quisimos, quisisteis, quisieron
Poner—-mete______puse, pusiste, puso, pusimos, pusisteis, pusieron
Hacer—-fè________hice, hiciste, hizo, hicimos, hicisteis, hicieron
Traer—–pote______traje, trajiste, trajo, trajimos, trajisteis, trajeron
Decir—-di_______dije, dijiste, dijo, dijimos, dijisteis, dijeron
Traducir—tradi___traduje, tradujiste, tradujo, tradujimos, tradujisteis, tradujeron
Saber—-konnen___supe, supiste, supo, supimos, supisteis, supieron
Venir—-vini_____vine, viniste, vino, vinimos, vinisteis, vinieron
Ser——-se_______fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Ir———ale______fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron
Dar——bay______di diste, dio, dimos, disteis, dieron
Ver——wè_______vi, viste, vio, vimos, visteis, vieron

Tan pase (enpafè)
Nou kanpe sou preterito a pou nou pase nan imperfecto (enpafè). Enpafè se yon lòt tan ki menm jan ak preterit la ekspwime yon bagay ki pase. Sepandan olye poul ekspwime yon bagay kew te fè, li ekspwime yon bagay kew tap fè oubyen ou te abitye fè. Pou fòme enpafè yo ajoute lèt sa yo nan rasin vèb yo: -aba, -abas, -aba, -abamos, -abais, -aban pou sa ki nan pwemye gwoup an –ar epi yo ajoute –ía, -ías, -ía, -íamos, -íais, -ían pou sa ki nan dezyèm gwoup en –er ak twazyèm gwoup an –ir.

Enpafè (vèb regilye)
Men kouman yo konjige vèb hablar nan tan enpafè:
Hablaba—————–mwen tap pale
Halabas
Hablaba
Hablabamos
Hablabais
Hablaban

Men kouman yo konjige vèb comer nan tan enpafè:
Comía——————mwen tap manje
Comías
Comía
Comíamos
Comíais
Comían

Men kouman yo konjige vèb escribir nan tan enpafè:
Escribía—————mwen tap ekri
Escribías
Escribía
Escribíamos
Escribíais
Escribían

Yo itilize tan enpafè plis lè yo vle pale de de aksyon ki fèt ansanm. Pa egzanp nan fraz sa yo:
Mwen tap manje lè Maria antre nan biro a—-Yo comía cuando Maria entró en la oficina.
Mwen tap pale ak Paul lè profesè a rele nou—-Yo hablaba con Paul cuando nos llamó el profesor.

Enpafè (vèb iregilye)
Kòm vèb iregilye, nap gade vèb sa yo: ir (ale), ser (se), ver (wè)

Men kouman yo konjige vèb ir nan tan enpafè:
Iba——————–mwen tap ale
Ibas
Iba
íbamos
Ibais
Iban

Men kouman yo konjige vèb ser nan tan enpafè:
Era——————–mwen te
Eras
Era
éramos
Erais
Eran

Men kouman yo konjige vèb ver nan tan enpafè:
Veía——————mwen te wè oubyen mwen tap gade.
Veías
Veía
Veíamos
Veíais
Veían

Atansyon Atansyon Atansyon
Li enpòtan pou nou remake ke nan tan enpafè a pwemyè pèsòn ak twazyèm pèsòn singilye fini menm jan. Sètadi ke ou dwe pwesize kiyès nan yo de a lè wap ekspwimew. Ou dwe mete yon sijè devan yo.

Vokabilè Vokabilè Vokabilè
Cantar————-chante
Practicar———–pwatike
Existir————–eksziste
Absorber———-absòbe
Controlar———-kontwole
Mirar—————gade
Bailar————–danse

Fè yon ti pwatik !!!
Mete fòm kòrèk vèb yo nan fraz sa yo:
1. A veces los alumnos (ir) al parqueo
2. Nosotras (vivir) cerca de un lago en las montañas
3. Tú siempre (ver) televisíon con tu familia
4. ¿(comer) mucho cuando era un niño?
5. Pedro (bailar) muy bien
6. El (jugar) con el gato todos los días.
7. Martinez (beber) en el hotel con frecuencia.

Tan Fiti (futuro)
Nou fini ak tan pase. Kounyea nap atake tan fiti. Nou konnen ke fiti a se pou yon bagay ki gen poul fèt. Nan lang pa nou, pou nou ekspwime fiti, nou sèlman mete pwal, va devan vèb la. An nou wè kijan yo ekspwime fiti an panyòl. Pou vèb regilye yo, yo ajoute lèt sa yo nan fen vèb yo sou fòm enfinitif: -é, -ás, -á, -emos, -éis, -an.

Men kouman yo konjige vèb hablar nan tan fiti:
Hablaré————mwen va pale, ma pale, (pwal)
Hablarás———-ou va pale, wa pale
Hablará————li va pale, la pale
Hablaremos——-nou va pale, na pale
Hablaréis———-ou va pale, wa pale
Hablarán———–yo va pale, ya pale

Men kouman yo konjige vèb comer nan tan fiti:
Comeré————-mwen va manje (pwal)
Comerás
Comerá
Comeremos
Comeréis
Comerán

Men kouman yo konjige vèb escribir nan tan fiti:
Escribiré———–mwen va ekri (pwal)
Escribirás
Escribirá
Escribiremos
Escribiréis
Escribirán

Tan fiti (vèb iregilye)
Kòm egzanp vèb iregilye nap wè vèb sa yo: saber (konnen), poder (kapab), querer (vle), poner (mete), tener (genyen), venir (vini), decir (di), hacer (fè), salir (sòti).
Men kouman yo konjige vèb saber nan tan fiti:
Sabré—————-mwen va konnen, ma….., mwen pwal……
Sabrás
Sabrá
Sabremos
Sabréis
Sabrán

Men kouman yo konjige vèb poder nan tan fiti:
Podré————–ma kapab
Podrás
Podrá
Podremos
Podréis
Podrán

Men kouman yo konjige vèb querer nan tan fiti:
Querré————ma vle
Querrás
Querrá
Querremos
Querréis
Querrán

Men kouman yo konjige vèb poner nan tan fiti:
Pondré————–ma mete, mwen va mete, (pwal)
Pondrás
Pondrá
Pondremos
Pondréis
Pondrán

Men kouman yo konjige vèb tener nan tan fiti:
Tendré————mwen va genyen, ma genyen. (pwal)
Tendrás
Tendrá
Tendremos
Tendréis
Tendrán

Men kouman yo konjige vèb venir nan tan fiti:
Vendré———–ma vini, mwen pwal vini
Vendrás
Vendrá
Vendremos
Vendréis
Vendrán

Men kouman yo konjige vèb decir nan tan fiti:
Diré————–ma di, mwen pwal di
Dirás
Dirá
Diremos
Diréis
Dirán

Men kouman yo konjige vèb hacer nan tan fiti:
Haré————-ma fè, mwen pwal fè
Harás
Hará
Haremos
Haréis
Harán

Men kouman yo konjige vèb salir nan tan fiti:
Saldré————ma sòti, mwen pwal sòti
Saldrás
Saldrá
Saldremos
Saldréis
Saldrán

Yon lòt fason ki pi fasil pouw ekspwime fiti an panyòl, se lèw itilize vèb (ir) + a + (infinitif) tankou nan: ellos van a ofrecer la comida——— yo pwal ofwi manje a. Olye de: ellos ofrecerán la comida.

Atansyon Atansyon Atansyon
Pafwa fòk ou pa sezi tande moun itilize pwezan pou fiti tou. Tankou ou gendwa tande moun nan di: viene el domingo, olye de, vendrá el domingo; ki vle di: lap vini dimanch

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje tan vèb ki nan fraz yo de pase a fiti:
Ellos comieron todo____________ellos comerán todo
Maria tenía un apartamento______
Yo hablaba francés_____________
El venía cada día______________

Repase tout sa kew apwann de twa tan pwensipal sa yo nan konjigezon vèb (pwezan, pase, fiti) anvan nou kontinye pou pi devan nan senkyèm faz.

Pouw kontinye sou paj sivan peze sou——-next

Pouw fè bak:
Entwodiksyon
Dezyèm faz
Twazyèm faz
Katwiyèm faz

Leave a Reply

Your email address will not be published.