kre-span1013

Twazyèm faz
Mo vokabilè! mo vokabilè! mo vokabilè!
Liv—————————–libro
Kaye————————–cuaderno
Nèf—————————-nuevo
Vye—————————viejo
Mechan———————–bravo
Pyebwa———————–arból
Telefòn———————–teléfono
Mòn—————————montaña
Pòt—————————–puerta
Tab—————————-mesa
Chèz—————————silla
Bon—————————-bueno
Move————————–malo
Sòti—————————-salir
Antre————————–entrar
Vini—————————-venir
Ale—————————–ir
Voye—————————mandar
Mande————————-pedir
Pose kesyon——————preguntar
Bezwen———————–necesitar
Vle—————————-querer
Renmen———————-querer
Maten————————-mañana
Apwemidi——————–tarde
Aswè————————–noche
Yèswa————————-anoche
Jodia—————————hoy
Demen————————mañana
Yè—————————–ayer
Avanyè———————–anteayer
Jou—————————-día
Nwit————————–noche

Nan twazyèm faz la nap kontinye ak adjektif. Fwa saa nap wè sa yo rele adjektif demonstratif. Nan mo demonstratif la nou wè montre tankou lonje dwèt sou yon bagay pouw montrel.

Adjektif demonstratif
Adjektif demonstratif pwente a twa kote diferan: tou pwe moun kap pale a, tou pwe moun ke yap pale avèl la epi byen lwen moun kap pale yo.
Pwemyèman tou pwe moun kap pale a, ou itilize: (este) pou maskilen sengilye, (esta) pou feminen sengilye, (estos) pou maskilen pliryèl epi (estas) pou feminen pliryèl
Egzanp: este cuaderno es nuevo———–estos libros son viejos
Dezyèmman tou pwe moun ke yap pale avèl la, ou itilize: (ese) pou maskilen sengilye, (esa) pou feminen sengilye, (esos) pou maskilen pliryèl epi (esas) pou feminen pliryèl
Egzanp: esa silla es grande———————esas sillas son grandes
Twazyèmman byen lwen moun kap pale yo, ou itilize: (aquel) pou maskilen sengilye, (aquella) pou feminen sengilye, (aquellos) pou maskilen pliryèl epi (aquellas) pou feminen pliryèl
Egzanp: aquel animal es bravo————-aquellos animales son bravos
este, esta—————–saa
estos, estas————–sa yo
ese, esa——————saa
esos, esas—————-sa yo
aquel, aquella———–saa
aquellos, aquellas——sa yo

Pouw ka sonje lè wap pwatike yo itilize dwèt ou nan direksyon wap pale a.

Fè yon ti pwatik !!!
Dim tou pwe kiyès oubyen lwen nan ekspwesyon sa yo.
Esta puerta______________
Este libro_______________
Ese teléfono_____________
Aquel arból______________
Aquella montaña_________
Esa mujer_______________

Pwonon demonstratif
Menm mo ke yo itilize kòm adjektif demonstratif yo, yo itilize yo kòm pwonon demonstratif ak de diferans ke ou dwe remake e konpwann.
Pwemye diferans lan sèke yo gen yon aksan sou yo (ésta, ésos, aquéllas)
Egzanp: ése es mío——-Maria no quiere éstas
Dezyèm diferans lan sèke yo pa akonpaye okenn non.
Kijan ou tradi pwonon demonstratif yo an kreyòl: saa ak sa yo
Maria no quiere éstas———-Maria pa vle sa yo
ése es mío————————saa se pou mwen
Necesito aquéllos—————mwen bezwen sa yo

Menm jan nou te wè gen yon atik net (lo) li genyen twa pwonon demonstratif net tou, pwonon sa yo se: esto, eso, aquello. Pwonon net yo pa gen aksan sou yo.
No entiendo esto——————–mwen pa konpwann saa
Eso es todo—————————se tout
¿Qué es esto?————————kisa saa ye?

Fè yon ti pwatik !!!
Itilize adjektif sa ki koresponn ak ekspwesyon sa yo an panyòl
Liv saa (ki nan menm nan)_____________
Liv saa (ki nan menw nan)_____________
Pyebwa saa (ke nap gade lòtbò a)________
Chen saa(ki bòkotew la________________
Chat saa (ki nan menm nan)____________

Adjektif posesif
Gen sa yo rele adjektif posesif. Li se yon mo ki lèw metel devan yon non, li reponn a kesyon poukiyès. Pa egzanp si se pou mwen, ou mete mi devan non an tankou (mi amigo, mis amigos) zanmim, zanmim yo. Men lis adjektif posesif yo:
Si se pou mwen—————–mi (sengilye) oubyen mis (pliryèl)
Si se pou ou———————-tu oubyen tus
Si se pou li———————–su oubyen sus
Si se pou nou——————–nuestro/a oubyen nuestros/as
Si se pou ou (plizyè)———–vuestro/a oubyen vuestros/as
Si se pou yo———————su oubyen sus

Yon lòt jan yo ekspwime posesion se tankou nan ekzanp saa yo itilize mo (de) nan fraz la

Fenèt kay la louvri—————–la ventana de la casa esta abierta
Pòt machin nan fèmen————-la puerta del carro está cerrada

Fè yon ti pwatik !!!
Saa se telefòn mwen__________________
Kote kayew la?______________________
Liv mwen an sou chèz la______________
Chen ou yo mechan__________________
Papa mwen pa la_____________________
Sè li a malad________________________
Kle pòt la blan______________________
Koulè kay la vèt_____________________
Manman mwen se zanmi Paul__________
Jak se zanmi nou____________________

Pwonon posesif
Yon pwonon posesif se yon mo ki ekspwime posesion e an menm tan li ranplase yon non. Yo fòmel lèw ajoute yon atik (el, la, los, las) devan sa yo rele yon fòm de adjektif posesif alonje. Pa egzanp nan fraz saa:
Su cuaderno es azúl, el mío es blanco——-kaye li a ble, pam nan blan

Si se pou mwen——————pam————–mío(s) / mía(s)
Si se pou ou———————-paw—————tuyo(s) / tuya(s)
Si se pou li oubyen yo———-pal, pa yo———-suyo(s) / suya(s)
Si se pou nou———————pa nou———–nuestro(s) / nuestra(s)

Chemiz ou sal men pam nan pwòp——-tu camisa es sucia pero la mía es limpia
Paranw yo pòv men pam yo rich———-tus padres son pobres pero los míos son ricos

Fè yon ti pwatik !!!
Kontinye fè fraz ak mo ke ou gen nan vokabilèw

Pwonon pèsonel
Kwake nou wè pwonon pèsonel depi nan kòmansman kounye a mwen vle fè yon ti rale sou yo avèw ankò:

Sengilye
Yo——————mwen (pwemyè pèsòn)
Tú——————ou (dezyèm pèsòn)
él——————-li (twazyèm pèsòn maskilen)
Ella—————–li (twazyèm pèsòn feminen)
Ud—————–ou (dezyèm pèsòn ak respè)

Pliryèl
Nosotros/as——nou (pwemyè pèsòn)
Vosotros/as——ou (dezyèm pèsòn)
Ellos—————yo (twazyèm pèsòn maskilen)
Ellas—————yo (twazyèm pèsòn feminen)
Uds—————-ou (dezyèm pèsòn ak respè)

Pa bliye ke fòm (Ud, Uds) ki pwononse usted ak ustedes se yon manyè pouw adrese moun ki pi gran pasew, moun ki se gwo bagay nan sosyete a ak moun ou fenk kontre ke ou pa abitye, pouw ka montre yo ou gen respè pou yo

Pwonon pwepozisyonel
An panyòl genyen sa yo rele pwonon pwepozisyonèl. Sak fè yo relel konsa se paske li mache ansanm ak yon pwepozisyon (por, para, con) nan ka saa pwonon saa yo itilizel kòm objè, pa kòm sijè. Li kapab pwan plizyè fòm ke nou pwal wè

Sengilye
mí——————mwen
tí——————-ou
él——————-li (maskilen)
Ella—————-li (feminen)
Ud—————–ou (ak respè)

Pliryèl
Nosotros/as——nou
Vosotros/as——ou
Ellos—————yo (maskilen)
Ellas—————yo (feminen)
Uds—————-ou (ak respè)

Men kèk egzanp fraz sou kòman yo itilize yo:
Kweyon saa se pou mwen———————-este lapiz es para mí oubyen (mio)
Plim saa se pou li——————————–esta pluma es para él oubyen (suyo)
Liv sa yo se pou nou—————————–esos libros son para nosotros oubyen (nuestro)

Fè atansyon lè nap itilize mo panyòl (mí ak ti) apwe pwepozisyon (con) yo fè yon sèl mo tankou nan egzanp saa
Ou vle vini avèm?——————————–¿Quieres venir conmigo?
Mwen pakab ale avèw————————– no puedo ir contigo.

Pwonon objè endirèk ak dirèk (O.E ak O.D)
Pwonon objè endirèk yo pwan fòm sa yo (me, te, le, nos, os, les) yo menm se devan vèb yo kew mete yo abityèlman tankou nan egzanp saa:
El me habla de su vida———————–lap palem de lavi li
Yo te doy dos pesos————————–mwen ba ou de peso
Me——————-de mwen
Te——————–de ou
Le——————–de li
Nos——————de nou
Os——————–de ou (pliryèl)
Les——————-de yo

Ella no nos dice la verdad———————-fi a pa di nou la verite
Mi madre me compró una camiseta———-manmanm achte yon chemizèt pou mwen

Lè se yon lòd wap bay (enperatif) pwonon a plase apwe vèb la tankou nan egzanp saa:
¡Diganos la verdad!——————di nou la verite!
¡Hableme de ella!——————–palem de manmzèl!

Fè ton ti pwatik !!!
Ranplase pwonon O.E. nan fraz pa yon lot pwonon O.E.
El me habla de Marcelo________________él te habla de Marcelo
El nos dijo la verdad__________________
Harry le mando un billete______________
Martinez les saluda___________________
Jose te enseña las leyes________________

Yon fason pouw ka konpwann kilè ou genyen yon O.E.(objè endirèk) e kilè ou genyen yon O.D.(objè dirèk). O.D. reponn kesyon (kisa) tandiske O.E. reponn kesyon a, de, pou (kiyès). Ou konn jwenn fraz ki gen tou les de. O.E. toujou devan O.D. tankou nan fraz saa:
Mi madre me la compró ayer————–manmanm achtel pou mwen yè
Mi madre_________sijè
Me______________pwonon objè endirèk (kiyes) mwen
La______________pwonon objè dirèk (kisa) chemizèt
Compró__________vèb
Ayer____________advèb (tan)

Kòm pwonon objet dirèk ou jwenn (lo, la, los, las)

Atansyon Atansyon
Lè ni O.E a ni O.D. gen rapò ak twazèm pèsòn li vle kweye yon konfizyon. Alò yo chanje (le oubyen les) an (se) tankou nan egzanp saa
El (le) lo dijo_________él se lo dijo——–li te dil
Ella (les) la mandó____ella se la mandó—li (fi) te voyel ba yo
Fòk ou fè atansyon nan itilizasyon (se) a paske se gen anpil lòt siyifikasyon nan yon fraz. Pafwa pou yo evite konfizyon, yo konn itilize se konsa nan fraz kote li gen yon repetisyon ladanl:
Se lo mandé a él——————-mwen voyel ba li
Se lo mandé a ellas—————mwen voyel ba yo (plizyè fi)
Se lo explicamos a él————-nou eksplikel li
Dígaselo a Roberto—————di Roberto (bagay la)

Fè yon ti pwatik !!!
Reekri fraz sa yo ki gen 2 pwonon objè (dirèk ak endirèk)
Le mandamos la pizara al maestro_____ (le+lo) – Se lo mandamos al maestro
Le venden los pollos a Polina_________ (le+los) ______________________
Les compra computadoras a sus hijos___ (les+las) _____________________
Les explicamos el problema a ellos_____ (les+lo) ______________________

Pwonon relatif
Yo itilize yon pwonon relatif pou kole ansanm de fraz ki gen relasyon antre yo. Pwonon relatif yo pwan plizyè fòm.
Fòm maskilen sengilye nou genyen:
Que
Quien
El que
El cual
Cuyo
Cuanto

Fòm feminen sengilye nou genyen
Que
Quien
La que
La cual
Cuya
Cuanta

Fòm maskilen pliryèl nou genyen
Que
Quienes
Los que
Los cuales
Cuyos
Cuantos

Fòm feminen pliryèl nou genyen
Que
Quienes
Las que
Las cuales
Cuyas
Cuantas

Mwen te ba nou yon egzanp deja. Map ban ou yon lòt ankò. Ou pwan de fraz epi ou konekte yo ak pwonon relatif la:
Doy comida a esa jóven. Ese jóven vive en el parque
Ese jóven a quien doy comida vive en el parque—–Jèn saa ke mwen bay manje a ap viv nan pak la.

La mujer es muy bella. Sus hijos viven en Alemania
La mujer cuyas hijos viven en Alemania es muy bella.—–Fi a ke pitit li ap viv an almay la trè bèl.
Vokabilè vokabilè vokabilè
Papye—————————papel
Etidyan————————estudiante
Elèv—————————-alumno
Pwofesè———————–profesor
Fwi—————————–fruto
Legliz————————–iglesia
Pastè—————————Pastor
Jaden—————————jardín
Kominote———————-comunidad
Dimanch———————–domingo
Chak—————————cada
Konpwann——————–entender
Fanmi————————-familia
Pwepare———————–preparar
Ekri—————————-escribir
Twavay———————–trabajar(vèb), trabajo(non)
Envite————————-invitar
Ede—————————-ayudar

Kounyea eseye konekte fraz sa yo
Los papeles son importantes. Los papeles son sobre la mesa.
Los alumnos son felices. Los alumnos son en mi clase.
Los frutos son muy buenos. Los frutos son en mi jardín.
La señora vive en la comunidad. La señora tiene perros.
Los estudiantes son franceses. Los estudiantes hablan inglés.

Nou genyen fòm net tou (lo que, lo cual) ke nou jwenn pafwa tankou nan egzanp saa:
Ellos van a la iglesia cada domingo, lo cual es muy bueno por su fe.—–yo al legliz chak dimanch, ki trè bon pou fwa yo.
No entiendo lo que me dices———-mpa konpwann sa wap dim.

Fè yon ti pwatik !!!
Ekri kèlke fraz ak pwonon relatif sa yo
Que_________________________
La cual______________________
Quienes______________________
Las que______________________
El que_______________________
Lo que_______________________

Pwepozisyon
Yon pwepozisyon se yon mo ke djob li se poul penmèt yon fraz pi klè pi soup. Nou jwenn anpil pwepozisyon an panyòl. Men yon lis pwepozisyon:
a———————–a, nan direksyon
antes de————–avan
bajo——————-anba
cerca de————–toupwe
con——————–ak
de———————-de, nan sans posesyon
debajo de————-paanba
dentro de————-andedan
después de———–apwe
detrás de————-dèyè
durante—————pandan
en———————-nan
en frente de ———padevan
fuera de————–lwen de
lejos de—————lwen de
para——————-pou
por——————–pou
sin ——————–san
sobre——————sou, de, otou de
Gen anpil nan pwepozisyon sa yo tankou (de) ke yo kapab itilize nan sans diferan de sam ba ou. Se lè ou nan konvèsasyon ak yon moun ak lè wap fè lekti pouw wè sa.

Diferan itilizasyon pwepozityon de:
Deskwipsyon
Jorge es el hombre de pelo largo——–Jorje se nèg a cheve long nan

Posesyon
El apellido de Jorge es Martinez——–non fanmi Jorje se Martinez

Orijin
Yo soy de Haiti—————————-mwen sòti Haiti

Konpozisyon (ak sal fèt)
Tengo un collar de oro——————–mwen gen yon chèn an ò

Konteni (ki valè)
¿Donde es la caja de libros?————–kote bwat liv la?

Mouvman
Están saliendo de la oficina————–yo fenk ap soti nan biwo a

Kòz
Sufren de malnutricion——————-yo soufwi malnitwisyon

Diferan itilizasyon pwepozisyon a:
Pwepozisyon a gen yon pakèt fason ke yo itilizel an panyòl. An nou eseye konsantwe sou jan sa yo sèlman:
Mouvman
Voy al cine———————————–mwen pwal nan cinema
Salgo a comer——————————–map sòti pou mal manje
Le hablo a Roberto————————–map pale ak Roberto
Invitamos a Paul—————————–nou envite Paul

Jan yon bagay fèt
Lo hacen a la italiana———————–yo fèl a litalien

Pwi
Me pagan diez pesos al día—————-yo peyem 10 pesos pa jou

Distans
Esta a dos millas—————————-li a de mil de distans
Ak anpil lòt fason ankò.

Fè yon ti pwatik !!!
Tradi fraz sa yo!
Vamos a la playa_____________________
Escribimos a la familia________________
Llamamos al doctor__________________
Ayudamos a los amigos_______________
Trabajamos a los dos_________________
Visitamos a Raul____________________
No le hablamos de ella________________
Le preparamos a mano________________

Itilizasyon pwepozisyon con
Pwepozisyon con jeneralman vle di ak, men ou jwenn ke yo itilizel nan anpil lòt sans tou. Ou jwenn li nan sans (posesion, deskwipsyon, metòd, relasyon).
Viven con mis amigos—————yap viv ak zanmim yo
¿Cual es la direccíon de la señora con los gatos?—-ki kote dam ki gen anpil chat yo rete?
Llama a la mujer con pelo corto————————rele fi ki gen cheve kout la
Lavamos los carros con mucho agua——————-nou lave machin yo ak anpil dlo
Joshua desempeña su papel con mucho amor—–Joshua jwe ròl li ak anpil lanmou

Men kèk ekspwesyon kote con mare kòl ak vèb estar pou di diferan bagay:
Estamos contigo————————nou avèw
Estamos con computadoras———–nou gen konpitè nan menn
Estamos con pelo largo—————-nou gen cheve long
Estamos con prisa———————-nou prese
Estamos con zapatos blancos———nou gen soulye blan nan pien
Estamos con tráfico——————–nou nanw blokis
Estamos con timidez——————-nou timid
Estamos con sed————————nou swaf

Itilizasyon pwepozisyon por ak para
Kwake an fèt yo vle di menm bagay, yo itilize para pou lè wap pale plis de yon ki pwojte nan fiti. Tandiske yo itilize por pou pase
Tengo cita para mañana————————-mwen gen redevou demen
He vivido aquí por tres días———————mwen isi a depi twa jou
Maria viene para ayudarnos——————–Maria ap vin ede nou
No puedes entrar por esta puerta————–ou paka antwe nan pòt saa
¿Cuanto pagó por este libro?——————-konbyenw te peye pou liv saa?
Había un arból por allí————————–te gen yon piebwa laa
El vaso es para el agua————————–vè a se pou dlo a
Estoy aquí para ayudarte———————–mwen la poum edew
No es para lavar———————————se pa pou lave

Advèb
Yon advèb nan yon fraz reponn a yon seri kesyon tankou “kijan” (advèb manyè), “kilè” (advèb tan), “kibò” (advèb lye) e “konbyen” (advèb kantite). An panyòl yo fòme yon advèb le pli souvan lè yo ajoute –mente nan fòm feminen yon adjektif (kalificatif)

Advèb (manyè)
Correcta——————-kòrèk———————-correctamente
Clara———————- klè————————-claramente
Rápida———————rapid———————–rápidamente
Cómoda——————-konfòtab——————-cómodamente

Pou adjektif ki pa gen fòm feminen, yo sèlman ajoute –mente
Final———————–final————————finalmente
Feliz———————–ere————————–felizmente
Probable—————–pwobab———————probablemente

Gen yo seri de advèb ke yo rele advèb iregilye. Yo pa gen –mente an. Yo pa chanje di tou de fòm. Yo pwan menm fòm adjektif la.
Bien————————byen———————–bien
Mal————————-mal————————mal
Mejor———————-mye————————mejor
Peor————————pi mal———————peor
Tanto———————-otan, tèlman————–tanto
Mucho———————anpil———————-mucho
Poco———————–enpe———————–poco

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje adjektif sa yo sou fòm advèb:
Naturral____________naturalmente
Inteligente__________
Verbal_____________
Histórico___________
Feliz_______________
Peor_______________
Simple_____________
Mal_______________
Honesto___________

Nan lang panyòl yo itilize advèb pafwa menm jan ak adjektif pou fè konparezon
Paula maneja menos cuidadosamente que Noberto—-Paula kondi ak mwens swen ke Noberto

Advèb (tan)
Siempre————————-toujou
Ahora—————————kounyea
Durante————————-pandan
Mientras———————–pandan ke
Anteayer———————–avanyè
Luego————————–pita
Nunca————————–jamè
Ya——————————deja

Advèb (lye)
Aquí—————————isi
Allí—————————-la
Arriba————————-anlè
Abajo————————-anba
En—————————–nan, sou
Encima de——————–sou, (anlè)
Enfrente de——————devan
Fuera de———————-lwen de (deò)
Lejos de———————-lwen de
Detras————————dèyè
Atras————————–dèyè
Frente————————-devan
Al lado de——————-soukote
Debajo de——————–paanba
Adentro———————-andedan
A la izquierda—————agòch
A la derecha—————–adwat
Derecho———————-toudwat

Advèb (kantite)
Más—————————plis
Menos————————mwen(s)
Demasiado——————-twòp
Bastante———————-ase
Mucho————————anpil
Muy—————————anpil
Casi————————–pweske
Poco—————————enpe
Tanto————————–anpil
Gen advèb kantite, pou kapab peze plis sou siyifikasyon yo, yo ajoute sa yo rele yon sifiks nan fen mo a
Tankou (poco) yo ajoute –ito (poquito) ki vle di (tou piti)
Yo quiero un poquito—————mwen vle tou piti
Tankou (mucho) yo ajoute –ísimo (muchísimo) ki vle di (anpil anpil)
Yo te quiero muchísimo————mwen renmenw anpil anpil

Li ta bon pou ou revise tout sa nou wè nan twazyèm faz la anvan nou pase yon vitès pou katwiyèm faz la.
Pou ou kontinye pou katwiyèm faz la peze sou ——– next

Pou ou fè bak chwazi:
Entwodiksyon
Dezyèm faz

Leave a Reply

Your email address will not be published.