kre-eng1015

Senkyèm faz

Nap kontinye ak vèb toujou paske nou gen plis tan pou nou wè nan sa yo rele konjigezon an. Pouw kapab pale, ekri, li e konpwann saw li a, fòk ou metwize jan yo itilize vèb nan yon lang, tan sa nou pwal wè la yo pi konplike ke avan. Mete tèt ou an plas pouw kapte yo.

Tan pase konpoze ou prezan pafè [present perfect tense]
Tan pwezan pafè a li menm, yo itilizel pou ekspwime yon aksyon oubyen yon eta ki fini konplètman. Yo fòmel ak sa yo rele yon patisip pase epi yon lòt vèb. Patisip pase se lè yo ajoute -ed nan fen vèb ki regilye yo sou fòm enfinitif la tankou work + ed —-worked, play + ed—–played, date + d——–dated. Pou vèb iregilye yo menm li pwan nenpòt fòm
Tan pwezan pafè a mache ak vèb oksilyè “to have”. Vèb ki swiv « to have » la pwan fòm ke yo rele patisip pase a. Men kouman yo konjige vèb “to have” ke yo konsidere kòm yon vèb anchennman nan tan prezan senp.
[I have]——————mwen genyen
[You have]————-ou genyen
[He (she) has]———-li genyen
[We have]—————nou genyen
[You have]————-ou genyen
[They have]————yo genyen

[I have 2 dollars]———————-mwen genyen 2 dola
[You have 6 children]—————-ou genyen 6 pitit
[I have a headeache]——————mwen genyen yon tètfèmal

Men kouman yo itilize fòm pwezan pafè a.
I have + vèb fòm patisip pase
You have + vèb patisip pase
He (she) + vèb fòm patisip pase
We have + vèb fòm patisip pase
You have + vèb fòm patisip pase
They have + vèb fòm patisip pase

Men kèlke ekzanp:
[I have eaten two apples yesterday]———————-mwen te manje de pòm yè.
[We have participated in the challenge]—————–nou te patisipe nan konkou a.
[Maria and Pedro have drunk the juice]—————–Maria ak Pedro te bwè ji a.

Men yon lis vèb iregilye:
Enfinitif————————–Pase senp——————————-Patisip pase
To sing——————————-Sang————————————Sung
To Eat———————————Ate————————————-Eaten
To give——————————-Gave———————————–Given
To write——————————Wrote———————————-Written
To put———————————Put————————————-Put
To get——————————–Got————————————-Gotten
To rot——————————–Rot————————————–Rotten
To sit———————————Sat————————————–Sat
To speak—————————–Spoke———————————–Spoken
To bring—————————–Brought———————————Brought

Atansyon Atansyon Atansyon
Genyen yon seri de vèb ke patisip pase yo pwan ni oksilyè (to be) ni oksilyè (to have) sivan ou vle ekspwime yon aksyon oubyen yon eta tankou nan ka sa yo:
[The engine is broken]————-motè a kraze
[I broke the engine]————–mwen kraze mote a

Fè yon ti pwatik!!!
Ajoute youn ou plizyè mo apwopwiye pou kontinye fraz sa yo:
I have not left the room__________yesterday
Mary has not talked to____
Georges has opened________
We hade studied_______
Martin has danced with__

Chanje tan pwezan senp sa yo an tan pwezan pafè:
We write a letter_______
Gutierez talks to Paul___
I put my suitcase here______
They work with Miguel___
We learn English_______

Tan pliskepafè [past perfect tense]
Menm jan ak tan pwezan pafè a, tan pliskepafè a bezwen de vèb pouw fòmel. Yon vèb oksilyè (to have) nan tan pase ak yon lòt vèb sou fòm patisip pase (had + prepared).
Yo itilize tan pliskepafè pou ekspwime yon aksyon ki rive anvan yon lòt aksyon ki fèt deja. Kòm toude aksyon fèt deja, abityèlman, yo mete lòt aksyon an nan tan pase senp tankou nan egzanp saa:
[She had prepared the food when I arrived]———li (manmzèl) te gen tan fin pwerare manje a lèm rive a.

Men kouman yo konjige tan pliskepafè a:
I had + vèb fòm patisip pase
You had
He (she) had
We had
You had
They had

Fè yon ti pwatik !!!
Chanje tan vèb sa yo an pliskepafè:
Understand (he)______ he had understood
Tell (we)_________
Talk (I)___________
Eat (you)____________
Go (Peter)______________
Return (jim and Ron)_____

Fiti pafè [future perfect tense]
Fiti pafè pa yon tan ke yo tèlman itilize. Difètke li egziste, fòk nou konnen li. Se youn nan yon seri de tan ou kab rancontwe plis lè wap fè lekti. Yo itilize fiti pafè pou ekspwime yon aksyon ki gen poul fèt anvan yon tan byen detèmine nan fiti oubyen yon lot aksyon nan fiti kwake li ekspwime yon pwobabilite nan yon tan pase. Yo fòme fiti pafè ak fiti senp vèb oksilyè (to have) + (patisip pase) egzanp:
[Martinez will have eaten by 4 o’clock]——-Martinez ap gentan manje deja vè katrè.

Men kouman yo konjige tan fiti pafè:
I will have + vèb fòm patisip pase
You will have
He (she) will have
We will have
You will have
They will have

Kondisyonèl pafè [conditional perfect tense]
Yo itilize kondisyonèl pafè pou ekspwime bagay ki te ka gentan fèt nan pase epi tou pwobabilte de yon bagay ki deja fèt. Yo fòme kondisyonèl pafè ak kodisyonèl vèb oksilyè (to have) + (patisip pase). Egzanp egzanp
[They told me that they would have brought it]——–yo te dim ke yo te ka gentan potel

Men kouman yo konjige tan kondisyonèl pafè:
I would have + vèb fòm patisip pase
You would have
He (she) would have
We would have
You would have
They would have

Fè yon ti pwatik!!!
Eseye li fraz sa yo epi tradi to
1. They told me that they would have brought the whole family, but they did not have enough time.
2. I know that you could not have done it by yourself.
3. I would have eaten all the fruits.
4. It could have been 8 o’clock when they left.
5. We could have talked all night to the professor.

Vwa pasif
Nan lang panyòl ak kèk lòt lang genyen sa yo rele vwa pasif. Jiska kounyea nou te konsidere vèb yo nan sa yo rele vwa aktif. Vwa aktif la se lè sijè a fè aksyon an tandiske vwa pasif la se lè sijè sibi sak pase a. An angle yo fòme vwa pasif la konsa yo sèvi ak vèb oksilyè TO BE + patisip pase + by. Gade egzanp saa:
Vwa aktif____[they served the breakfast]———yo te sèvi dejene a
Vwa pasif___[the breakfast was served by them]—-dejene a te sèvi pa yo menm.

Fè yon ti pwatik!!!
Chanje vwa aktif nan fraz sa yo an vwa pasif:
Maria brought the food_________the food was brought by Maria
The author wrote a new book_______
Gerard closed the windows_________
Paul prepared the project___________
We have changed the numbers______

Ekspwesyon « li genyen » [there is, there are]
Lè wap di li genyen tel ou tel bagay ou itilize ekspwesyon « there is » pou yon sèl bagay epi ou itilize « there are » si se plizyè. ekzanp:
Li genyen yon machin nan lari a——————–[there is a car outside]
Li genyen twa boutèy sou tab la———————[there are three bottles on the table]
Li genyen yon radio nan machin nan—————[there is a radio in the car]
Pou ou ka poze kesyon ak menm ekspwesyon sa yo, ou sèlman mete vèb la devan. Ou di « is there oubyen are there ». ekzanp:
Eske li genyen yon machin nan lari a?————-[is there a car outside?]
Eske li genyen twa boutèy sou tab la?————-[are there three bottles on the table?]
Eske li genyen yon radio nan machin?————-[is there a radio in the car?]

Repase saw apwann de vèb yo sou paj saa anvan pou ou pike pou pi devan.
Pouw kontinye sou pwochenn paj la peze sou——-next

Entwodiksyon
Pwemyè faz
Dezyèm faz
Twazyèm faz
Katwiyèm faz